Treball Fi de Grau Medicina

Etapa 1: Matriculació de l’assignatura TFG
El coordinador/a de cada Unitat Docent Hospitalària de la Facultat de Medicina farà una sessió informativa al final del segon semestre, als estudiants de 5è. curs, sobre el funcionament general de l’assignatura.

L’estudiant/a matricularà l’assignatura TFG, a la UDH[1], juntament amb la resta d’assignatures, dins el període de matrícula establert cada curs acadèmic.

Un cop matriculat el TFG, tindrà accés als diferents espais web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on tindrà tota la informació, i realitzarà els diferents tràmits administratius i acadèmics corresponents.

Etapa 2: Consultar l’oferta de propostes del TFG i de tutors
Cada departament de la Facultat de Medicina facilitarà a la UDH l’oferta de temes generals, l’àrea de coneixement i els tutors corresponents, així com el nombre màxim d’estudiants que admet cada tutor[2].

Al començament del curs, el coordinador/a de cada UDH convocarà als estudiants matriculats per explica’ls-hi detalladament la dinàmica de l’assignatura TFG, els períodes i terminis de cada activitat relacionada, i les instruccions necessàries per realitzar els tràmits a seguir.

Per orientar a l’estudiant a escollir el treball que vol fer, els estudiants podran consultar aquesta oferta al Campus Virtual de l’assignatura, a cada UDH/grup.

Etapa 3: Inscripció del TFG
Els estudiants inscriuran el TFG, dins els terminis corresponents, a través de la Intranet de la UAB: http://sia.uab.es=> ALUMNES => Inscripció al Treball Fi d’Estudis.

Hauran de seleccionar totes les ofertes publicades segons el seu ordre de preferència. Per exemple, si hi ha un total de 50 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 50 ofertes, ordenades de l’1 al 50, assignant el número 1 al TFG que més li agradi i 50 al que vulgui en darrer lloc.

L’objectiu de fer-ho així (l’estudiant emplena totes les preferències de tots els treballs possibles) és evitar que, un cop feta l’assignació, el TFG d’un estudiant es quedi sense tutor.

Durant el període d’inscripció els estudiants poden canviar l’ordre de preferències tantes vegades com vulguin fins que es tanqui el període. La inscripció definitiva serà l’última. Es podrà imprimir i tenir un resguard de la inscripció.

En acabar el termini, no es podran fer modificacions a la inscripció definitiva.

Etapa 4: Assignació del TFG i del tutor
L’assignació de TFG es farà automàticament pel programa, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a.

Quan un TFG tingui més sol·licituds dels estudiants que tutors, s’aplicarà el criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic. Per exemple si un treball té quatre tutors, i l’han sol·licitat cinc estudiants com a primera preferència, se li assignarà als quatre que tinguin millor nota. El “cinquè estudiant” se li assignaria el treball que ha escollit en segona preferència, i així successivament.

Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a següent criteri el nombre de crèdits ECTS superats, assignant el TFG a aquells que tinguin més crèdits superats.

El coordinador/a de l’assignatura a cada unitat docent revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés.

Cada estudiant/a podrà consultar el TFG assignat al mateix enllaç (http://sia.uab.es) i al seu expedient acadèmic.

El coordinador/a de l’assignatura a cada UDH comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor.

Tots els estudiants, sense excepció, hauran de contactar amb el tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al seu tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques com ara la diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, Skype,...) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.

Etapa 5: Tutories
L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories, i l’elaboració, presentació i lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, de novembre a maig.

Es programen 4 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat, i fins que tornin:

La primera tutoria serà individual o en grup a criteri del tutor/a, les 3 tutories restants seran individuals. S’aconsella que les tutories no superi les 2 hores de duració. Els tutors orientaran l’estudiant sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca, que s’avaluen segons les rúbriques dissenyades per l’IDES[3].

Abans del lliurament definitiu, i amb antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany del projecte definitiu i rebran les indicacions i correccions oportunes, verbalment o per escrit. En el campus Virtual hi haurà disponible la normativa, la guia docent i les rúbriques del TFG amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.

Etapa 6: Lliurament i avaluació del TFG
Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un TFG que ha presentar en els terminis corresponents.

La versió escrita final amb paper i també en format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la. La data de presentació constarà al calendari d’activitats del TFG, que també es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura a cada unitat docent.

El tutor/a farà 3 informes d’avaluació continuada del treball que es basen en rúbriques dissenyades per l’IDES, consensuades pel professorat per assegurar l’homogeneïtat de criteris. Aquests informes donaran un 50% de la nota final de l’assignatura. En el cas d’una puntuació inferior a 5 en el primer informe d’avaluació l’estudiant/a no podrà continuar el TFG i la seva qualificació serà de “No presentat”.

La defensa oral del TFG es realitzarà davant d’un tribunal format pel Coordinador de l’assignatura a cada UDH, el coordinador de la Unitat Docent Hospitalària, o persona en qui delegui, i un representat del Departament i àrea de coneixement del TFG. En cap cas participarà el tutor/a del TFG. La qualificació de la defensa representa un 50% de la nota final de l’assignatura. L’assignatura del TFG s’aprova amb una nota mínima global de 5 punts.

Característiques del TFG. L’extensió recomanada del text és de 12 pàgines de 30 línies a doble espai (Times New Roman, punt 12; 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais) i es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que siguin molt demostratives i continguin per si mateixes un missatge didàctic .

Les unitats de mesura s’han de presentar en el sistema internacional (SI). Es recomanable adjuntar un Resum del Treball en castellà o català, i anglès amb una extensió màxima de 150 paraules.  Els fulls han d’estar numerats correlativament a la part inferior central. Les referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el treball amb la corresponent numeració correlativa. En el treball constarà sempre la numeració de la cita en número volat segons els “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas” elaborats pel “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas(Med Clin (Barc). 1997;109:756- 63)”. Actualitzacions disponibles en: http://www.icmje.org

Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a l’Index Medicus/Medline: ‘‘List of Journals Indexed’’ que s’inclouen tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, també disponible en: List of Journals Indexed
S’ha d’evitar, si és possible, incloure com a referències bibliogràfiques llibres de text i actes de reunions mèdiques. Les referències bibliogràfiques s’han de comprovar per comparació amb els documents originals, indicant sempre les pàgines inicial i final de la cita.

Per a més informació es pot consultar la normativa del TFG a la web de la Facultat.

 
[1]Assignatura 102926 Treball Fi de Grau: UD Sant Pau grup 201; UD Vall Hebron grup 301; UD Germans Trias i Pujol grup 501 i UD Parc Taulí grup 601.
[2]Per exemple: Treball del Departament de Cirurgia, de l’àrea d’Oftalmologia, Nom del Tutor, aquest TFG el poden fer 3 estudiants; / Treball del Departament de Bioquímica, de l’àrea de Biofísica, Nom del Tutor; aquest treball admet 2 estudiants; ...
[3]IDES-UAB és la Unitat d’Innovació en Educació Superior. Una rúbrica és un conjunt de criteris i estàndards, generalment relacionats amb objectius d’aprenentatge, que s’utilitzen per avaluar un nivell de desenvolupament d’un treball o tasca. Les rúbriques permeten estandarditzar l’avaluació d’acord amb criteris específics, fent la qualificació més simple i transparent.


Descripció general del Treball Fi de Grau.
El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que l’estudiant matricula l’últim curs dels estudis, i que desenvolupa de forma autònoma amb la supervisió d’un professor tutor.

Les activitats que es duguin a terme al TFG han d’introduir l’estudiant en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici professional en Medicina.

Totes les activitats del TFG van encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques del Grau de Medicina, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (Consulteu la guia docent de l’assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca.

Característiques bàsiques del TFG:
L’objectiu del TFG és que l’alumnat, de manera individual sigui capaç d’integrar coneixements i habilitats per elaborar de forma  autònoma un projecte de recerca en medicina. Aquest treball implica:
 • Formular un problema o pregunta de recerca.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d’investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca es viable en el temps.
Les etapes principals del TFG són: la matriculació de l’assignatura, la inscripció del TFG, l’assignació, les tutories, el lliurament d’esborranys, el lliurament definitiu, la defensa, davant un tribunal, i la qualificació oficial.

Al calendari del TFG es publicaran les dates i terminis de cadascuna de les etapes.

Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi:
D’acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, el TFG s’ha de cursar a la UAB.

Si durant el curs que l’alumne ha matriculat el TFG, també fa un Programa de Mobilitat (Erasmus, SICUE, Propi), podrà elaborar el treball i acordar les sessions de seguiment de manera virtual, electrònica, etc. amb el seu tutor, però en les mateixes etapes i terminis que els companys que ho fan a la Facultat.

Requisits de matriculació del TFG:
Per poder matricular el TFG, l’estudiant ha de complir els requisits establerts:
 • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d’estudis (equivalent a 240 crèdits ECTS).
 • Tenir superades totes les assignatures de primer i segon curs del Grau.
 • Es recomanable realitzar el TFG el curs què es finalitzen els estudis.
 • Es recomana també haver superat l’assignatura de Medicina Preventiva i Salut Pública de 5è curs.

Responsabilitats de l’estudiant
L’estudiant del TFG és el que s’ha matriculat de l’assignatura 102926 Treball Fi de Grau, durant el 6è curs i reuneix els requisits definits anteriorment amb les següents responsabilitats:

 • Assistir a totes les tutories planificades.
 • En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via electrònica.
 • Seguir totes les activitats programades.
 • Seguir les indicacions i els suggeriments del seu tutor/a.
 • Presentar amb puntualitat els treballs, segons el calendari del TFG establert.
 • Presentar el treball final en el període corresponent amb un dossier escrit en paper i en suport electrònic.
 • Realitzar la defensa individual del TFG davant el Tribunal el dia, hora i lloc assignats a tal efecte.
 • Lliurar l’autorització signada si vol publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB en cas de ser seleccionat dins dels que tenen la nota final més elevada.

Responsabilitats del/la coordinador/a del TFG de cada UDH.

 • Informar als estudiants de 5è curs del Grau de Medicina del procés de matrícula i selecció de temes de recerca i professorat.
 • Convocar les reunions de professorat per la planificació, seguiment i valoració del TFG.
 • Presidir la Comissió d’Avaluació del TFG a cada UDH.
 • Sol·licitar als diferents Departaments que imparteixen docència al Grau de Medicina les propostes de tema de recerca i una breu explicació i fer-ne una valoració global.
 • Gestionar l’aplicació informàtica corporativa amb el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.
 • Coordinar al professorat per la publicació dels temes amb una breu descripció i el nombre d’estudiants per cada tema.
 • Planificar les tutories del TFG amb les activitats a realitzar i les dates de lliurament de treballs i el calendari d’avaluacions del TFG.
 • Gestionar les incidències tractades per la Comissió del TFG.
 • Supervisar els títols de cada TFG en català, espanyol i anglès i enviar-los a gestió acadèmica.
 • Introduir en el programa informàtic la oferta del TFG a cada UDH amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar amb el suport administratiu de la Gestió de la Unitat Docent.
 • Planificar i nomenar els tribunals per a la defensa del TFG, publicar-los i coordinar-los.
 • Coordinar i resoldre les revisions de les avaluacions dels TFG quan els estudiants ho sol·licitin.
 • Signar les actes de qualificacions.
 • Custodiar els TFG, respectant la normativa de la Universitat.
 • Assistir a les reunions del Consell de 6è curs del Grau de Medicina a cada UDH.

Responsabilitats de/la professor/a tutor/a
La direcció de cada Departament que imparteix docència al Grau de Medicina, determina el professorat que tutoritza als estudiants en l’elaboració del TFG.
Les responsabilitats del professorat/tutor són:

 • Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
 • Revisar periòdicament els esborranys de cada lliurament planificat i aportar el “feedback” corresponent.
 • Fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant les tutories planificades.
 • Enviar al/la coordinador/a del TFG de cada UDH el títol del projecte de cada estudiant tutoritzat, en català, castellà i anglès que constarà al Suplement Europeu al Títol (SET) de cada estudiant.
 • Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 • Avaluar a l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per cada lliurament del treball.

Responsabilitats de la Comissió d’Avaluació del TFG a cada UDH.
Aquesta comissió està formada per el/la coordinador/a del TFG, el coordinador/a de la UDH i el professor designat per cada Departament per l’avaluació dels TFG que li corresponguin; amb les responsabilitats següents:

 • Revisar els problemes i les preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora si escau.
 • Resoldre les qüestions que se’n derivin de les revisions de TFG que es produeixin.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el TFG del Grau.
 • Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Responsabilitats de la Gestió Acadèmica.

 • Donar d’alta la convocatòria a l’aplicació corporativa, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG i els Departaments.
 • Donar d’alta els /les tutor/es i el/la coordinador/a, segons les dades aportades pels Departaments i la Coordinació de Grau.
 • Donar suport a la Coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG, mitjançant l’aplicació informàtica.
 • Publicar/comunicar, d’acord amb la Coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
 • Registrar al SET el títol del TFG de cada estudiant en els idiomes català, castellà i anglès (segons les dades aportades per la Coordinació del TFG) .
 • Gestió i actualització del calendari i el web.

Un cop avaluat el Treball Fi de Grau, el Tribunal proposarà la publicació dels més rellevants i millor qualificats.

L’estudiant ha d’autoritzar aquesta publicació al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, per acomplir amb la Política institucional d'accés obert de la UAB  (Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012).

Per autoritzar el dipòsit digital del Treball Fi de Grau, heu d'omplir aquest formulari, i entregar-lo correctament omplert i signat a la teva UDH, en el moment que entreguis la memòria:
-Autorització dipòsit digital

També podeu trobar un model de autorització de cessió de drets d'imatge i d'explotació d'enregistrament de vídeo i fotografia, en cas que el necessiteu.

Si teniu dubtes a l’hora de citar i utilitzar imatges o textos o vídeos d’altres autors, o sobre la inclusió de dades de caràcter personal al vostre TFG, podeu consultar la guia “Treballs de Fi de Grau i Drets d'autor: respecta'ls i protegeix-los" elaborada pel servei de Biblioteques de la UAB.


 

 

Calendari del  TFG (curs 2021-2022)
FASE ORDRE TASCA TERMINI ACTIVITAT TERMINI TASCA QUI
ASSIGNACIÓ 1

Data límit oferta departaments a la UDH i GA

  31 maig 2021 Departaments
ASSIGNACIÓ 2 Matriculació del TFG curs 2021/ 2022 (automatrícula):   23 juliol-15 setembre 2021 Alumne/a
ASSIGNACIÓ 3

Introducció de la oferta TFG 2021 / 2022

  1-juliol-15 setembre UDH
ASSIGNACIÓ 4 Inscripció del TFG (estudiants)   11-15 octubre 2021 Alumne /a
ASSIGNACIÓ 5

Publicació assignació

  25 octubre 2021 GA / Coordinació/ UDH
SEGUIMENT 6

Contacte inicial - [Alumne/a + tutor/a] – Entrevista

  26 novembre 2021 Alumne/a + tutor/a
SEGUIMENT 7

1a sessió seguiment - [Alumne/a] - Lliurament informe

10 gener 2022 28 gener 2022 Alumne /a
SEGUIMENT 8 1a sessió seguiment - [Tutor/a] - Publicació rúbrica Inicial 27 gener 2022 28 gener 2022 Tutor/a 
SEGUIMENT 9 1a sessió seguiment - [Alumne/a + tutor/a] - Tutoria per definir el títol del TFG 28 gener 2022 28 gener 2022 Alumne /a + tutor/a
SEGUIMENT 10 Lliurament títol definitiu TFG - [Alumne/a] - Lliurament del títol del TFG 18 febrer 2022 21 febrer 2022 Alumne / a
SEGUIMENT 11 Lliurament títol definitiu TFG - Validació del títol del TFG 21 febrer 2022 21 febrer 2022 Tutor/a
SEGUIMENT 12

Data límit per sol·licitar defensa  TFG avançada a l’abril (conjuntament amb document Titol TFG)

21 febrer 2022 21 febrer 2022 Alumne/a
SEGUIMENT 13 2a sessió seguiment - [Alumne/a] - Lliurament informe

Conv. abril: 21 febrer 2022

Conv. juny: 14 març 2022

Conv. abril: 21 febrer 2022

Conv. juny: 14 març 2022

Alumne/a
SEGUIMENT 14 2a sessió seguiment -  [Tutor/a] - Publicació rúbrica de progrés

Conv. abril: 4 març 2022

Conv. juny: 25 març 2022

Conv. abril: 4 març 2022

Conv. juny: 25 març 2022

Tutor/a
SEGUIMENT 15 3a sessió seguiment -  [Alumne/a] - Lliurament informe

Conv. abril: 18 març 2022

Conv. juny: 13 abril 2022

Conv. abril: 25 març 2022

Conv. juny: 29 abril 2022

Alumne/a
SEGUIMENT 16

3a sessió seguiment -  [Tutor/a] - Publicació rúbrica Final

Conv. abril: 25 març 2022

Conv. juny: 28 abril 2022

Conv. abril: 25 març 2022

Conv. juny: 29 abril 2022

Tutor/a
SEGUIMENT 17 Lliurament final -  [Alumne/a] - Lliurament TFG (Només per als estudiants que vulguin defensar els treballs abans)   7 abril 2022 Alumne/a
SEGUIMENT 18 Lliurament final -  [Alumne/a] - Lliurament TFG   13 maig 2022 Alumne/a
SEGUIMENT 19 Lliurament final - [Tutor/a] - Publicació qualificació. Rúbrica Memòria   20 maig 2022 Tutor/a
SEGUIMENT 20 Data límit per Introducció del nom del TFG a l’expedient acadèmic (aplicació Sigm@/SET)   27 maig 2022 UDH
ENTREGA 21 Publicació de tribunals i dates de defensa dels TFG (Només per als estudiants que vulguin defensar els treballs abans)   8 abril 2022 UDH
ENTREGA 22 Defensa individual del TFG davant el Tribunal (Només per als estudiants que vulguin defensar els treballs abans)   25-29 abril 2022 Alumne/a
ENTREGA 23

Publicació de tribunals i dates de defensa dels TFG

  20 maig 2022 UDH
ENTREGA 24 Defensa individual del TFG davant el tribunal   1-30 juny 2022 Alumne/a
ENTREGA 25 Publicar arxiu final de rúbriques i posar la nota final   1 juliol 2022 Coordinació TFG / UDH