Documentació d'altres cursos de grau

Documentació

Documentació que han d’aportar els estudiants que no es matriculen a la UAB per primera vegada
 

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

  • Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).
  • Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.
  • En la resta de casos, cal enviar la documentació que acrediti la gratuïtat o bonificació a través del formulari de documentació de la teva gestió acadèmica.

Amb posterioritat cal lliurar, presencialment o per correu certificat, l’original o una còpia compulsada a la gestió acadèmica abans del 5 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar el preu de la matrícula i cobrar l’import corresponent.
 

Terminis de lliurament de la documentació:

Documentació que cal aportar

  • Ordre de domiciliació directa – SEPA. Només s’ha de presentar si han canviat les dades bancàries de domiciliació respecte a la matrícula de l’any anterior. En aquest cas, s’ha d’imprimir, signar i enviar a través del formulari habilitat amb aquesta finalitat a la gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
  • En cas de tenir 28 anys o més, cal presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB. 
  • En els casos en els que una assignatura requereix estar en contacte amb menors d'edat és necessari que a l'inici de curs es lliuri al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que acrediti la manca de delictes d'aquest tipus. Aquesta informació apareix a pantalla quan es fa la matrícula.
SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2021-22 Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina del AGAUR.

Per poder gaudir de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i haver obtingut una beca el curs 2020-2021 o bé haver tramitat l’acreditació econòmica. Pots sol·licitar la teva acreditació per al curs 2021-2022 a la web de l’AGAUR.

Beca equitat Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina de l'AGAUR.
Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. La reducció resultant s'aplica una vegada resolta la convocatòria, abans del termini del cobrament del tercer pagament.

Si la teva sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. Si es modifica la matrícula després del 31 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats de pagament que pots triar.

 

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2021-2022 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya Si el curs anterior ja et vas matricular amb bonificació de família nombrosa no cal que aportis cap document.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Títol de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Títol de família nombrosa / carnet vigent.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula. 
Discapacitat reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Si el curs anterior ja et vas matricular amb aquesta bonificació i el document és vigent, no cal que aportis cap documentació; només ho has de fer si l’has hagut de renovar.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Si el curs anterior ja et vas matricular amb aquesta bonificació no cal que aportis cap documentació.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 
Si el curs anterior ja et vas matricular amb aquesta bonificació i el document és vigent, no cal que aportis cap documentació. Consulta les vigències a l’apartat de Deduccions.

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.