La UAB estudia com fer els seus lavabos més segurs i igualitaris

Foto diagnosi dels lavabos de la UAB

Un model de lavabos que inclogui les identitats i les diferents necessitats de totes les persones de la Universitat és l'objectiu amb el qual està treballant la UAB, a través de l'Observatori per a la Igualtat, en el marc del projecte "UAB Diversa". Recentment, s'ha presentat l'informe Revisió del servei de lavabos de la UAB amb perspectiva de gènere, que en fa una diagnosi prèvia.

20/05/2022

Un model de lavabos que inclogui les identitats i les diferents necessitats de totes les persones de la Universitat és l'objectiu amb el qual està treballant la UAB, a través de l'Observatori per a la Igualtat, en el marc del projecte "UAB Diversa". Recentment,s'ha presentat l'informe Revisió del servei de lavabos de la UAB amb perspectiva de gènere, que en fa una diagnosi prèvia.

Foto diagnosi dels lavabos de la UAB

La diagnosi "Revisió del servei de lavabos de la UAB amb perspectiva de gènere" es va presentar públicament el dijous, 19 de maig, a la Sala Cinema de la UAB.

Per dur a terme la diagnosi, el Col·lectiu Punt 6 -per encàrrec de l'Observatori per a la Igualtat- va recollir queixes i propostes d'estudiants i personal del Campus en referència al servei de lavabos i les va organitzar en diferents criteris: equitat, seguretat, salut i confort.

Les queixes principals van ser la falta de canviadors de bolquers, la falta de papereres en alguns lavabos masculins, les cues que es creen, el manteniment d'alguns lavabos, la percepció d'inseguretat per qüestions de localització o d'il·luminació, la poca senyalització i el poc espai d'algunes cabines. Algunes persones també van demanar que hi hagi opcions de lavabos no-binaris i que es canviïn els pictogrames per fer-los més inclusius.

En referència als pictogrames, també es van exposar els resultats d'un taller per proposar un pictograma inclusiu pels lavabos. Algunes de les propostes fugen de la distinció entre la dona i l'home, tot i que va haver-hi participants que s'hi sentien còmodes amb els lavabos separats. A més del pictograma per identificar el servei, també es va demanar que hi hagi informació sobre els elements que hi ha a cada lavabo (paperera, urinari, pica, etc.).

Les conclusions i les propostes que ha desenvolupat el Col·lectiu Punt 6 per millorar els lavabos de la UAB també es van organitzar amb els mateixos criteris d'equitat, seguretat, salut i confort.

Quant a criteris d'equitat, es vol fer una revisió de la distribució del mòdul de servei de lavabos en relació amb els usos, es vol impulsar la introducció de pictogrames inclusius i també es vol oferir informació sobre els serveis que es poden trobar a cada lavabo. També es volen eliminar elements que puguin provocar discriminacions per raons d'identitat sexual (com la falta de papereres en el lavabo d'homes) i cuidar la disponibilitat dels lavabos per a persones amb diversitats funcionals, auditives o visuals, persones amb incontinències, etc.

Les propostes al voltant del criteri de seguretat van fer referència a condicionar una bona visibilitat i ubicació dels lavabos per generar confiança i percepció de seguretat, promoure l'ús del servei sense cap mena de discriminació, mantenir els elements que donen seguretat i posar atenció a les dinàmiques que generen discriminació i violències (es recomana donar seguiment a aquestes dinàmiques per part de l'Observatori per a la Igualtat).

El criteri de salut es va enfocar a qüestions relacionades amb la intimitat per canviar i netejar la copa menstrual (equipant cabines amb piques a dins) i amb un manteniment adequat i freqüent dels lavabos, sobretot els que tenen més trànsit com els de la Plaça Cívica o els lavabos mòbils de la Festa Major de la UAB. També es va demanar equipaments més saludables, com per exemple papereres "que funcionin sense necessitat d'embrutar-nos les mans", una correcta ventilació dels recintes o dispensadors de compreses, tampons i preservatius.

Finalment, quant al criteri de confort, les propostes van anar al voltant de l'existència d'espais per atendre els treballs de cures i facilitar les oportunitats de les persones cuidadores, corregir l'espai tan reduït que tenen algunes cabines i vàters per atendre als cossos diversos, i afegir complements que facilitin l'ús dels lavabos, com els dispensadors de paper higiènic i de sabó, les papereres, els penjadors, etc.

El projecte "UAB Diversa"
Aquesta diagnosi ha estat desenvolupada en el marc del projecte UAB Diversa, impulsat i coordinat per l'Observatori per a la Igualtat de la UAB. El projecte sorgeix l'octubre de 2019, arran d'una demanda del Servei d'Activitat Física sobre com fer inclusius els vestidors per a les persones que tenen una identitat o expressió de gènere no normativa.

Més endavant, i al llarg de l'any 2020, es van intentar unificar les accions que s'estaven fent a algunes facultats entorn els lavabos del campus, per tal de fer-los més inclusius i segurs afegint lavabos sense gènere. Es va fer una prova pilot als lavabos de la Facultat de Lletres, on es va col·locar un pictograma en alguns d'ells i es van fer modificacions arquitectòniques (retirada dels urinaris) per tal d'adaptar-los.