Plans estratègics

PLA DIRECTOR PER A 2013-2015

El Pla director fa explícits els objectius i les línies d’actuació de la UAB. És l’eina que ha de permetre articular el compliment del programa electoral de l’Equip de Govern. El Pla director concreta la política universitària per al període 2013-2015, facilita
l’establiment de prioritats i la presa de decisions que han de garantir l’aplicació real dels compromisos adquirits.
 
Un cop dissenyat el Pla, s’executa seguint el desenvolupament operatiu establert. Periòdicament s’avaluen els resultats obtinguts a través dels indicadors acordats. Aquesta avaluació ha de permetre revisar el pla original en funció del signe de
l’avaluació i refermar, modificar o ajustar l’estratègia original.
 
Tota la comunitat universitària ha de conèixer i compartir el contingut del Pla director, per poder-s’hi identificar i poder col·laborar en l’assoliment dels seus objectius; per tant, el document incorpora el sistema de desplegament del Pla en aquest entorn.

Vegeu el Seguiment del Pla Director per a 2013-2015 (Document PDF)

ALTRES PLANS ESTRATÈGICS

- Pla de llengües de la UAB 2016-2020
- Pla d'acció per a la igualtat entre homes i dones a la UAB. Quadrienni 2013-2017
- Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat 2011-2015
- Pla de Sostenibilitat 2013-2017
- Pla de Mobilitat 2008-2014
- Pla Saludable 2013-2017
- Pla de Prevenció
- Pla estratègic del Servei de Biblioteques