Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Règim jurídic de la relació laboral

Teletreball - Règim jurídic de la relació laboral

El teletreball és una forma d'organització i realització del treball que no constitueix un estatut jurídic diferenciat ni té cap afectació sobre la plaça que s'ocupa.

La persona teletreballadora té els mateixos drets i obligacions que qualsevol empleat/da de la Universitat. La participació en plans de teletreball és de caràcter voluntari i no comportarà cap variació de les retribucions que es venien percebent, ni perjudicarà les possibilitats de formació, acció social, promoció professional ni cap altre dret individual ni col·lectiu, ni de representació professional.

El sistema de teletreball a la UAB està limitada a, com a màxim, tres jornades setmanals, la distribució de les quals ha de ser resultat d'un acord entre el/la cap immediat/a i la persona teletreballadora que ha de constar en la sol·licitud inicial.

L'acolliment a aquesta modalitat es formalitza mitjançant la sol·licitud de teletreball i la signatura d'un annex al contracte en el cas del personal laboral o d'una resolució en el cas del personal funcionari. La condició de la persona teletreballadora és reversible en qualsevol moment a petició de qualsevol de les dues parts amb una antelació mínima de 15 dies.