Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Teletreball - Prevenció de riscos i seguretat laboral

Teletreball - Prevenció de riscos i seguretat laboral

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) està pensada pel treball que es desenvolupa en les instal·lacions de l'empresa. Això no treu que en els supòsits de teletreball cal establir igualment els mitjans necessaris per garantir una activitat laboral exempta de riscos.

El teletreball permet que els/les treballadors/es puguin seguir fent el mateix tipus de treball a l'oficina, des de casa o des de qualsevol altre lloc. Per tant, en principi tindrien els mateixos tipus de riscos inherents al treball, no així els mateixos riscos relatius a l'entorn. Com a treballadors/es usuaris/àries de pantalles de visualització de dades (PVD) i d'altres eines informàtiques i de telecomunicacions, tindran els mateixos factors de risc relacionats amb aquestes eines, amb el mobiliari, amb la disposició dels elements de treball, la fatiga muscular, mental i visual.

La persona teletreballadora haurà de tenir informació i formació sobre prevenció de riscos i seguretat laboral i fer-se responsable de la seva execució. De forma resumida, haurà de:

- Conèixer l'avaluació de riscos del seu lloc de treball en l'empresa.
- Disposar d'un lloc de treball adequat al tipus de tasca a realitzar (no sorollós, sense interrupcions,...).
- Respectar els temps màxims d'exposició a pantalles de visualització de dades, diaris i setmanals.
- Fer-se responsable de fer les pauses adequades i respectar la normativa laboral aplicable

La Universitat garantirà la formació al/la teletreballador/a en aquesta matèria i n'exigirà la superació.