Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Característiques

Teletreball - Característiques

  • Els canvis de destinació requeriran tornar a iniciar el procés de sol·licitud.
  • Es podrà teletreballar d’una a tres jornades senceres per setmana, prèviament fixades.
  • Serà possible la modificació dels dies o del número de dies de forma flexible.
  • Es podrà rescindir en qualsevol moment, amb un preavís de 15 dies, i motivat per qualsevol de les parts. En el cas que dins un mateix servei hi hagi noves sol·licituds no compatibles amb les ja acceptades, s’haurà de respectar una durada mínima d’un any a les ja existents.
  • Haurà de ser acceptat tant per la persona empleada com pel/per la cap immediat/a i el/la cap orgànic/a.
  • El teletreball podrà ser suspès de forma temporal i excepcional, per necessitats justificades del servei.
  • L’equipament informàtic, les connexions de veu/dades i altres possibles despeses que es puguin derivar, seran a càrrec del/de la teletreballador/a.
  • Les tasques susceptibles de teletreball estan recollides a l’apartat 3.5
  • La persona que ho sol·liciti haurà de complir amb les actituds i capacitats personals requerides als apartats 3.6.1
  • La persona que ho sol·liciti haurà de complir amb els requeriments tecnològics de l’apartat 3.9 i haver superat els cursos de formació que es determinin.