Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball - Avantatges

Teletreball - Avantatges

Els principals avantatges per al personal empleat són:

- Flexibilització de la jornada laboral per adaptar-la a les prioritats personals (flexibilitat horària per a la conciliació de la vida laboral i personal).
- Reducció del temps de desplaçaments diaris, de despeses de transport/pàrquing i dels riscos d'accidents in itinere.
- Possibilitat de teletreballar en les hores en què s'és més productiu (increment de la productivitat).
- Millor gestió del temps propi i equilibri de les responsabilitats personals i professionals.
- Augment de les possibilitats de treball per a diferents col·lectius amb necessitats especials de mobilitat.
- Millora de la qualitat de vida del/de la treballador/a per una millora en la gestió del temps propi.
- Orientació de la persona teletreballadora cap a l'obtenció de resultats.
- Millor aptitud per resoldre problemes i de desenvolupament de la capacitat d'innovar.
- Possibilitat d'adaptar el treball a les necessitats específiques de vigilància de salut.

Els principals avantatges per a l'Administració són:

- Oportunitat per reorganitzar els processos de treball, redefinir els objectius i els resultats esperats, millorar l'eficiència, la qualitat dels serveis prestats i la qualitat de vida dels treballadors.
- Oportunitat per introduir sistemes d'avaluació del rendiment del treball orientats a la consecució d'objectius.
- Oportunitat de millora de la productivitat i de l'eficàcia (la productivitat incrementa quan les regles són més flexibles i quan es valoren només els resultats).
- Possibilitat de reduir l'absentisme i el risc d'accident in itinere.
- Possibilitat d'adaptar el treball a les necessitats específiques de vigilància de salut.

Els principals avantatges per a la societat són:

- Expansió de l'Administració electrònica i del potencial de les tecnologies de la comunicació i de la informació.
- Oportunitat d'inserció de persones amb necessitats especials: problemes de mobilitat, dificultats per conciliar la vida personal amb la laboral, etc.
- A llarg termini, l'expansió del teletreball podria contribuir en millores mediambientals: disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, estalvi en el consum d'energia, entre d'altres.