La Fundació UAB

La FAS, en un procés de reflexió estratègica per als pròxims 4 anys

Sessió de treball sobre comunicació FAS

Durant aquests darrers quatre anys la FAS ha guiat les seves actuacions a partir del pla estratègic que finalitzava el 2021. El nou procés de reflexió ha inclòs diferents trobades participatives amb persones vinculades a l’entitat i que estan servint per definir el nou pla 2022-2026.

02/05/2022

La Fundació Autònoma Solidària va iniciar al febrer un procés de reflexió per treballar en el nou pla estratègic 2022-2026.

La revisió del pla estratègic i definició dels nous reptes i prioritats 2022-2026 s’està fent amb l’acompanyament de Tàndem Social, una cooperativa de treball que ja va assessorar la FAS en el pla anterior.

El procés consta de cinc fases que s’han desenvolupat per revisar l’impacte del pla estratègic anterior, definir nous reptes i prioritzar les línies de treball, duent a terme una sèrie de trobades participatives amb agents i persones vinculades a l’entitat.

Aquestes sessions de treball han servit per recollir la visió de l’equip tècnic, membres del consell consultiu i patronat, amb alumnat (voluntaris/àries i estudiants amb beca), PAS i PDI, representants d’altres entitats i de l’administració pública i persones beneficiàries dels programes, entre d’altres.

El passat 27 d’abril es va fer una sessió específica sobre comunicació per tal de millorar-ne l’estratègia, i es va comptar amb la participació de diferents persones vinculades a la Fundació expertes en la temàtica.

Durant la sessió, es van realitzar diferents dinàmiques i debats en grup que tenien com a objectiu definir nous públics als què es dirigeix la FAS i establir-ne un ordre de prioritat, i fer una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) per concretar objectius comunicatius, entre d'altres.

Actualment, l’entitat ja es troba en la fase final per concretar les línies de treball de la FAS pels quatre anys vinents.