Classificació

Introducció a la classificació de residus

Quan no sigui convenient dur a terme una gestió dels residus dins del mateix laboratori cal disposar d’un protocol per a gestionar-los en instal·lacions externes. Això no eximeix de dur a terme determinades operacions que impliquen manipular-los. Les operacions lligades a una gestió externa han d’estar sotmeses a un protocol de funcionament amb l’objectiu que els residus que surtin de les nostres instal·lacions responguin a uns estàndards que totes les persones adscrites a la Universitat han de seguir.
 
Això significa definir el que és residu i el que no, assignar responsabilitats, capacitar el personal segons les seves responsabilitats, estandarditzar operacions de segregació de residus, homologar contenidors, establir una classificació dels residus, assignar un etiquetatge a cada grup de classificació, generar una informació traçable, documentar  el procés i complir la legislació sectorial vigent.

Criteris de classificació dels residus de laboratori.

Caracterizació dels residus de laboratori.

Resum de la classificació interna a la UAB.

Un residu radioactiu és qualsevol material o producte del qual hom vol desfer-se i per al qual no s’ha previst cap ús, que conté o està contaminat per radionúclids en concentracions o nivells d’activitat superiors als establerts pel Ministeri d’Indústria.
 
Els residus radioactius són un problema, ja que poden romandre en la biosfera durant llargs períodes de temps.
 
Els residus radioactius que es generen a la Universitat són generalment de baixa activitat i provenen bàsicament d’instal·lacions radioactives, dels serveis de radiodiagnòstic i d’alguns productes singulars que s’adquireixen com a productes químics però que són fonts d’irradiació.

El Servei de Radiacions Ionitzants de la UAB (SRI) presta diferents serveis relacionats amb les substàncies i les fonts radiològiques presents al campus de la UAB. Els residus radioactius que es generen a la UAB s’han de gestionar per via del SRI.

RESIDUS QUÍMICS

Grup

Codi

Subgrup

Ecotòxics

L01.A

Ecotòxics.

Olis minerals

L01.B

Olis minerals no contaminats.

L01.C

Olis contaminats amb PCB i PCT.

Nocious / Irritants inorgànics

L02.A

Solucions aquoses inorgàniques de baixa toxicitat (nocives) o irritants.

L02.B

Reveladors provinents de processos de revelat.

L02.C

Fixadors procedents de processos de revelat.

S02.A Sòlids de baixa toxicitat.
S02.B Plaques fotogràfiques i radiografies.

Nocius / Irritants orgànics

L03

Altres slucions aquoses orgàniques de baixa toxicitat.

Inflamables no halogenats

L04.0

Dissolvents orgànics inflamables no halogenats (alcohols i glicols), hidrocarburs alifàtics saturats i no saturats, hidrocarburs aromàtics, i altres materials inflamables i combustibles no especificats en d'altres grups.

L04.A

Aldehids, amides, esters, èters, cetones, isocianats.

L04.B

Amines alifàtiques i aromàtiques, compostos azo, compostos diazo, hidrazines, nitrils.

L04.C

Epòxids

L04.D

Mercaptans (tiols) i sulfurs orgànics.

S04 Sòlids inflamables no halogenats.

Inflamables halogenats

L05

Dissolvents orgànics halogenats.

S05 Sòlids halogenats.

Corrosius Àcids

L06.I

Àcids inorgànics.

L06.O

Àcids orgànics, compostos orgànics nitrogenats, peròxids orgànics.

S06

Sòlids àcids orgànics i inorgànics.

Corrosius Bases

L07.A

Bases diluïdes, sals inorgàniques, sulfurs, fluorurs i nitrurs inorgànics.

L07.B

Bases fortes.

S07

Sòlids bases i metalls alcalinoterris.

Tòxics

L08.A

Solucions amb metalls pesants i els seus derivats.

L08.B

Solucions amb Fenols, Cresols, Tetraòxid d'osmi.

L08.C

Solucions cianurades.

L08.D

Solucions amb Carbamats, tiocarbamats i organofosforats.

S08.A Metalls pesants en estat sòlid, productes sòlids altament tòxics, pesticides…

Específics

L09.A

Reactius forts i peròxids en envàs original.

L09.B

Substàncies desconegudes en estat líquid.

S09.A

Substàncies desconegudes en estat sòlid i reactius sòlids en envàs original.

Residus sòlids contaminats

S09.C

Vidre contaminat amb substàncies químiques no especificades.

S09.E

Envasos metàl·lics i de plàstic i material de laboratori no absorbent contaminats químicament

S09.F

Material de laboratori absorbent contaminat amb substàncies perilloses i filtres de vitrina de gasos, de cabines de flux laminar i de seguretat biològica formulitzats.

Els residus biològics no bioperillosos són aquells que són o contenen agents biològics de grup 1 i que, per tant, tenen una capacitat molt reduïda d’induir o produir una infecció, una al·lèrgia o una toxicitat als humans, animals o vegetals i no suposen cap perill per al medi ambient.

Són residus biològics bioperillosos qualsevol residu que sigui o contingui agents biològics de grup 2 de perillositat o superior i, per tant, amb capacitat de produir una infecció, una al·lèrgia o una toxicitat als humans, animals o vegetals o que siguin perillosos per al medi ambient. També s’inclouen els organismes genèticament modificats (OGM) de qualsevol grup.


Per saber-ne més:

Taula de classificació dels residus biològics a la UAB

Arbre de decisions per a residus biològics

Gestió de residus biològics de laboratori