Classificació

Introducció a la classificació de residus

Quan no sigui convenient dur a terme una gestió dels residus dins del mateix laboratori cal disposar d’un protocol per a gestionar-los en instal·lacions externes. Això no eximeix de dur a terme determinades operacions que impliquen manipular-los. Les operacions lligades a una gestió externa han d’estar sotmeses a un protocol de funcionament amb l’objectiu que els residus que surtin de les nostres instal·lacions responguin a uns estàndards que totes les persones adscrites a la Universitat han de seguir.
 
Això significa definir el que és residu i el que no, assignar responsabilitats, capacitar el personal segons les seves responsabilitats, estandarditzar operacions de segregació de residus, homologar contenidors, establir una classificació dels residus, assignar un etiquetatge a cada grup de classificació, generar una informació traçable, documentar  el procés i complir la legislació sectorial vigent.

Criteris de classificació dels residus de laboratori.

Caracterizació dels residus de laboratori.

Un residu radioactiu és qualsevol material o producte del qual hom vol desfer-se i per al qual no s’ha previst cap ús, que conté o està contaminat per radionúclids en concentracions o nivells d’activitat superiors als establerts pel Ministeri d’Indústria.
 
Els residus radioactius són un problema, ja que poden romandre en la biosfera durant llargs períodes de temps.
 
Els residus radioactius que es generen a la Universitat són generalment de baixa activitat i provenen bàsicament d’instal·lacions radioactives, dels serveis de radiodiagnòstic i d’alguns productes singulars que s’adquireixen com a productes químics però que són fonts d’irradiació.

La Unitat Tècnica de Protecció Radiològica de la UAB
presta diferents serveis relacionats amb les substàncies i les fonts radiològiques presents al campus de la UAB. Els residus radioactius que es generen a la UAB s’han de gestionar per via de la UTPR.


QUÍMICS LÍQUIDS
 

Grup

Codi

Subgrup

Ecotòxics

L01.A

Ecotòxics.

L01.B

Olis minerals no contaminats.

L01.C

Olis contaminats amb PCB i PCT.

Nocious / Irritants inorgànics

L02.A

Solucions aquoses inorgàniques i colorants o tincions nocives o irritants.

L02.B

Reveladors provinents de processos de revelat.

L02.C

Fixadors procedents de processos de revelat.

Nocius / Irritants orgànics

L03

Solucions aquoses orgàniques de baixa toxicitat.

Inflamables no halogenats

L04.0

Dissolvents orgànics inflamables no halogenats (alcohols i glicols), hidrocarburs alifàtics saturats i no saturats, hidrocarburs aromàtics, i altres materials inflamables i combustibles no especificats en d'altres grups.

L04.A

Aldehids, amides, esters, èters, cetones, isocianats.

L04.B

Amines alifàtiques i aromàtiques, compostos azo, compostos diazo, hidrazines, nitrils.

L04.C

Epòxids

L04.D

Mercaptans i sulfurs orgànics.

Inflamables halogenats

L05

Dissolvents orgànics halogenats.

Corrosius Àcids

L06.I

Àcids inorgànics.

L06.O

Àcids orgànics, compostos orgànics nitrogenats, peròxids orgànics.

Corrosius Bases

L07.A

Bases diluïdes, sals inorgàniques, sulfurs, fluorurs i nitrurs inorgànics.

L07.B

Bases fortes.

Tòxics

L08.A

Solucions amb metalls pesants i els seus derivats.

L08.B

Solucions amb Fenols, Cresols, Tetraòxid d'osmi.

L08.C

Solucions cianurades.

L08.D

Solucions amb Carbamats, tiocarbamats i organofosforats.

L08.E

Altres residus líquids amb propietats carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, amb propietats neurotòxics o disruptors endocrins, i materials d'un sol ús altament contaminats amb alguna substància tòxica.

Específics

L09.A

Reactius forts i peròxids en envàs original.

L09.B

Substàncies desconegudes en estat líquid.

Els residus biològics no bioperillosos són aquells que són o contenen agents biològics de grup 1 i que, per tant, tenen una capacitat molt reduïda d’induir o produir una infecció, una al·lèrgia o una toxicitat als humans, animals o vegetals i no suposen cap perill per al medi ambient.

Són residus biològics bioperillosos qualsevol residu que sigui o contingui agents biològics de grup 2 de risc o superior i, per tant, amb capacitat de produir una infecció, una al·lèrgia o una toxicitat als humans, animals o vegetals o que siguin perillosos per al medi ambient. També s’inclouen els organismes genèticament modificats (OGM) de qualsevol grup de risc.
Per saber-ne més:

Taula de classificació dels residus biològics a la UAB

Arbre de decisions per a residus biològics

Gestió de residus biològics de laboratori