Introducció

Introducció de residus

Imatge d'una bateria de contenidors de recollida selectiva

A la UAB es generen diàriament una gran quantitat i varietat de residus, derivats de la seva activitat diària. L’objectiu de la universitat és prevenir al màxim la generació de residus, evitant i reduint al màxim la seva producció, així com garantir una correcta separació, recollida i tractament dels residus generats, prioritzant les vies de reutilització i valorització.

Els residus generats a la UAB es classifiquen en:

  • Residus assimilables als municipals: són aquells residus que es generen als espais interiors (oficines, despatxos, aules i espais comuns i restaurants i comerços) i espais exteriors comuns. La UAB té implantat un sistema de recollida selectiva de les diferents fraccions (paper, orgànica, vidre, envasos i resta).
  • Residus especials. Són aquells residus especials o perillosos (químics, biològics o radioactius) que es generen als laboratoris de la UAB i que tenen un circuit especial d’emmagatzematge i gestió mitjançant un gestor extern.

 

A més, a la Universitat disposem d’una Deixalleria per a fer una bona gestió de tots aquells residus municipals que no tenen un sistema de recollida selectiva. La Deixalleria ofereix servei a tota la Comunitat universitària.

Formulari per sol·licitar papereres de recollida selectiva