Emmagatzematge

Els envasos i el magatzem de residus

Els envasos per a la recollida selectiva dels residus especials han de complir unes determinades  característiques tècniques i han de ser, preferentment, homologats per l’Oficina de Medi Ambient.

Els envasos homologats són retornables i l’empresa concessionària del servei de recollida de residus especials de laboratori està obligada a retornar un envàs buit a canvi d’un de ple. Els envasos retornables es poden consultar en el catàleg següent.

Els envasos no homologats es poden fer servir ocasionalment per a la recollida de residus especials sempre que compleixin les característiques tècniques necessàries. Tanmateix, el lliurament d’un envàs d’aquest tipus no comporta cap dret a rebre’n un altre de característiques similars.

Cal seguir unes normes per a omplir degudament i de manera segura els contenidors de residus.

L’emmagatzematge dels residus de laboratori s’ha de fer en un indret específic. Les característiques del lloc on s’han d’emmagatzemar depèn del tipus de residus. L’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB ha dissenyat una  fitxa per al magatzem de residus amb indicacions útils perquè els laboratoris dissenyin un espai d’emmagatzematge intern adaptat a les seves característiques.