Emmagatzematge

Els envasos i el magatzem de residus

Els envasos per a la recollida selectiva dels residus especials han de complir unes determinades  característiques tècniques i han de ser homologats per l’Oficina de Sostenibilitat.

Els envasos homologats són retornables i l’empresa concessionària del servei de recollida de residus especials de laboratori està obligada a retornar un envàs buit a canvi d’un de ple. En cas que es necessitin nous envasos, cada departament o productor ha de fer una comanda directament a l'empresa proveïdora. Els envasos retornables homologats i els seus preus es poden consultar en el catàleg següent.

Els envasos no homologats es poden fer servir ocasionalment per a la recollida de residus especials sempre que compleixin les característiques tècniques necessàries. Tanmateix, el lliurament d’un envàs d’aquest tipus no comporta cap dret a rebre’n un altre de característiques similars.

Cal seguir unes normes per a omplir degudament i de manera segura els contenidors de residus.

Els residus s'emmagatzen en un magatzem específic habilitat a cada centre (anomenats búnquers), fins a la seva recollida per part del gestor. L’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB ha dissenyat una  fitxa per al magatzem de residus amb indicacions útils sobre les seves característiques.

Emmagatzematge temporal als laboratoris

Els bidons/contenidors de gestió de residus especials de laboratoris, convenientment identificats, romandran a la unitat productora durant la seva utilització, i el temps que pugui transcórrer entre l’ompliment i el trasllat fins als magatzems centralitzats /búnquers o fins la retirada per part d’un gestor autoritzat. L’emmagatzematge dels residus de laboratori s’ha de fer en un indret específic. Les característiques del lloc on s’han d’emmagatzemar depèn del tipus de residus.Cal assegurar:

  • Identificar els residus especials generats i agrupar-los segons la classificació vigent a la UAB
  • Dipositar-los en el recipient específic per cada grup, etiquetat convenientment.
  • Mantenir l’ordre en l’espai d’emmagatzematge temporal,
  • Comprovar que no es sobrepassa el temps màxim d’emmagatzematge dels recipients a la unitat productora (6 mesos).
  • Assegurar-se que els envasos estan correctament tancats i adequadament identificats.
  • Separació dels residus per famílies d’incompatibilitat, emprant qualsevol sistema que permeti aïllar uns dels altres (distribució en prestatgeries, sistema d’illes, etc.).
  • Reducció al mínim de l’estoc, per evitar l’acumulació desordenada dels residus i la seva ubicació en llocs de pas o exposats a possibles accidents, vessaments, etc.
  • Confinament de les famílies de residus més perilloses (inflamables, altament perillosos, explosius o comburents). Per evitar el contacte accidental o les reaccions adverses amb productes d’especial perillositat, els residus d’aquests grups s’hauran d’emmagatzemar en armaris o espais específics, que garanteixin les màximes condicions de seguretat.