Introducció

180 hectàrees amb boscos, conreus, prats, matollars, ambients de ribera i zones enjardinades

Diverses fotos dels espais agroforestals del campus
Fotos dels espais agroforestals del campus UAB. Autor: Oficina de Medi Ambient.

 

El campus de Bellaterra de la UAB, d’una extensió aproximada de 260 hectàrees, se situa en un entorn molt urbanitzat i travessat per múltiples infraestructures. Actualment la superfície urbanitzada i les zones enjardinades es concentren a la part nord-est del campus. Pel que fa a les zones agrícoles i forestals, aquestes ocupen aproximadament el 60 % dels terrenys del campus i estan distribuïdes en forma de mosaic.

 

El Pla de gestió dels espais agroforestals del campus de la UAB (PGAF), elaborat l’any 2001 i posterior revisió d’objectius l’any 2013, és el document marc de gestió dels espais no urbanitzats del campus. Els principals objectius del PGAF són conservar i millorar els valors naturals i històrico-culturals de l’espai; facilitar-ne l’ús públic i integrar els espais agroforestals dins el planejament urbanístic i territorial.

 

Objectius operacionals de la Gestió dels espais agroforestals:

  • Planificar el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Mantenir els camps de conreu, els prats i millorar altres zones obertes del campus.
  • Fer una gestió forestal sostenible.
  • Millorar l’estat de les rieres del campus.
  • Ordenar l’ús públic.
  • Gestionar les zones enjardinades amb criteris de sostenibilitat.
  • Conèixer i gestionar la biodiversitat.