Actuacions per afavorir els insectes pol·linitzadors

Març 2022: col·locació de 2 estructures al Campus per a afavorir-ne la seva nidificació

Imatges de l'estructura per afavorir la nidificació de pol·linitzadors

Els hotels d’insectes són una de les mesures complementàries que es deriven d’un estudi comparatiu de pol·linitzadors en zones del Campus UAB amb diferents intensitats de segues. Els primers resultats de l’estudi a càrrec del CREAF i el BABVE mostren com hi ha més pol·linitzadors en les zones més pròpiament agroforestals que en les més urbanitzades i fragmentades com és el cas de les zones del voltant de les columnes.

La construcció dels hotels d’insectes al Campus ha estat una iniciativa promoguda per l’Oficina de Medi Ambient i Talher i en la qual també hi han participat els voluntaris de medi ambient de la FAS. En aquesta actuació també hi han col·laboratl els UAB Openlabs i Món vertical. 

 

Gestió per afavorir els insectes pol·linitzadors al Campus

Des de fa uns anys, s’està treballant per afavorir els insectes pol·linitzadors amb la implantació de mesures per a tendir a una gestió més naturalitzada del Campus:

  • Des de 2020 s’han creat zones de gestió mixta, zones on es sega només el voral per prevenció d’incendis i es deixa evolucionar de manera natural la resta de l’espai (amb revisions periòdiques sobre la necessitat o no de mesures de manteniment). L’actuació inclou un estudi comparatiu d'insectes pol·linitzadors que realitza el CREAF en zones amb diferents intensitat de segues.
  • Des de 2013 s’amplien de manera progressiva les zones on s’espaien més les segues (columnes, davant Veterinària, prop Avgda. Serragalliners,...).