Campus Sostenible

Pla Saludable i Sostenible 2023-2027

El nou Pla Campus Saludable i Sostenible pel període 2023-2027 (Campus SiS) s’emmarca en els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030 de les Nacions Unides (UN) i reforça la contribució de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al seu assoliment, molt especialment en les àrees de salut i sostenibilitat.

En aquesta nova edició s’introdueix com a eix vertebrador la creació de sinèrgies entre la docència, la recerca i la gestió del campus per tal de desenvolupar projectes innovadors, interdisciplinaris i participatius que reverteixin directament i de forma aplicada en tota la comunitat universitària, així com en l’espai físic de la UAB.

L’actual pla s’estructura en 8 línies estratègiques que tenen en compte alhora els àmbits comunitat (estil de vida actiu, benestar emocional, alimentació saludable i lleure), campus (mobilitat, recursos, residus, energia, aigua, territori i biodiversitat), coneixement (recerca, docència, comunicació i aprenentatge).

Pla Campus Saludable i Sostenible 2023-2027 

El Pla Campus Saludable i Sostenible per al període 2018-2022, aprovat pel Consell de Govern de tres de maig de 2018, s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’elaboració d’aquest pla parteix del balanç del pla anterior (Pla Saludable de la UAB 2013-2017 i Pla de sostenibilitat de la UAB 2013-2017). Aquest balanç ha servit per a l’elaboració d’una diagnosi de partida, emprada posteriorment per a iniciar un procés participatiu, tant a nivell intern (oficines, entitats i unitats que desenvolupen accions dins el projecte de Campus SiS) com a nivell de tota la comunitat universitària.

Aquest Pla SiS 2018-2022 contempla 4 eixos i 12 línies estratègiques:

  1. Comunitat (activitat física; alimentació; benestar emocional; valors responsables i de solidaritat).
  2. Edificis (energia i aigua; residus).
  3. Territori (ordenació territorial; mobilitat; espais agroforestals).
  4. Transversal (comunicació; participació; ambientalització).

Pla Campus Saludable i Sostenible 2018-2022 
Procés participatiu d'elaboració del Pla Campus SiS 

Documents de balanç:

 

Antecents i esquema de les línies estratègiques del Pla SiS 2018-2022.

Antecedents i esquema de les línies estratègiques del campus SiS

En aquest període, el procés d’Agenda 21 s’integra en el projecte de Campus Saludable i Sostenible (SiS). El Campus SiS inclou el Pla Saludable i el Pla Sostenible. 

 

1.Pla d’acció per a la sostenibilitat

El Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017 dona continuïtat als Plans d'acció per a la sostenibilitat que d’ençà de l’any 2002 s’han implementat a la Universitat per seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

En particular, aquest Pla té com a antecedents el Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB de 2002-2010 (revisat l’any 2006 per al període 2007-2010) i la proposta de Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB per a 2011-2015 (pla que no va arribar a ser sotmès a l’aprovació del Consell de Govern).

Els plans d’acció s’organitzen en una jerarquia amb tres nivells de concreció diferents:  s’estructuren en diverses línies estratègiques que contenen diferents programes i que es concreten en accions. Els plans també preveuen la possibilitat d’elaborar plans sectorials més específics.

Estructura del Pla d'acció per a la sostenibilitat ambiental de 2013-2017.

- 4 línies estratègiques:

  • L1. Territori i biodiversitat. Inclou la planificació territorial, la mobilitat i la gestió dels espais agroforestals del campus.
  • L2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus.
  • L3. Ambientalització interna. Es tracta d’anar incorporant criteris ambientals en les diverses activitats de la UAB, com ara l’adquisició i la contractació de béns i serveis.
  • L4. Comunicació i participació ambientals

- 12 programes. 

- 31 accions.


2. Pla de seguiment
El Pla de seguiment del Pla de sostenibilitat 2013-2017 permet fer una avaluació periòdica de la implantació del Pla d’acció, per a comprovar que se segueixen les estratègies adequades i que s’assoleixen els objectius esperats. Per aconseguir-ho, el pla de seguiment disposa d’un seguit d’eines que han de servir per a fer un monitoratge del procés d’implantació (grau de compliment del Pla) i per a avaluar l’evolució de la Universitat en matèria de sostenibilitat (indicadors de seguiment).

- El Pla de seguiment conté 21 indicadors de seguiment.

- El grau de compliment del Pla d’acció 2013-2017 ha estat del 77,3%. 

Documents del Pla de sostenibilitat 2013-2017 i Pla de seguiment.