Què és la compra verda?

Què és la compra verda?

Paper reciclat

La compra i la contractació verdes són l'adquisició de béns i serveis en què no només es tenen en compte criteris econòmics i tècnics, sinó també ambientals i socials. D'aquesta manera s'aconsegueix adquirir productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, és a dir que ofereixen els nivells de qualitat i de servei exigits i que, alhora, generen un impacte ambiental menor.
El projecte de compra verda a la UAB té per objectiu fomentar l'adquisició de productes verds i facilitar-la a tots els agents implicats en la compra de productes a la UAB: el PAS, el PDI i l'alumnat, tant de manera directa com indirecta (a través dels serveis contractats).
Fer una compra més verda i responsable a la Universitat pot fer reduir l'impacte ambiental de la UAB, ja que permet:
 

- Estalviar en l'ús de recursos materials i energètics.
- Reduir les emissions contaminants, principalment en l'ús dels productes i en la seva gestió com a residus, afavorint el reciclatge i el tancament de cicles dels productes.
- Estalviar diners adquirint productes durables, de baix manteniment, i reduint així els costos de tractament de residus.
- Actuar com a motor fomentant el desenvolupament i la consolidació d'empreses respectuoses amb l'entorn.