Criteris i bones pràctiques ambientals

Criteris i bones pràctiques ambientals

Càtering més sostenible

Cal tenir presents alguns aspectes d’incidència ambiental especial i introduir criteris ambientals en la presa de decisions per tal de triar sempre l’opció més sostenible o correcte ambientalment. Alguns exemples serien:
• Servir productes locals, ecològics i de comerç just als àpats.
• Promocionar els desplaçaments en transport públic entre els assistents.
• Prioritzar la utilització de mitjans de comunicació electrònics i imprimir només la documentació necessària. Si s’ha d’imprimir alguna documentació, fer-ho sempre en paper reciclat i a doble cara.
• Minimitzar la generació de residus usant material reutilitzable i fomentar el reciclatge dels residus generats.
• Usar les tecnologies de la informació i la comunicació (Internet, videoconferències, etc.) per a fomentar mitjans de participació no presencials i disminuir, així, desplaçaments potencials de participants.
• Comunicar i informar als assistents sobre les bones pràctiques en sostenibilitat que incorpora l’esdeveniment.

Tot seguit es presenten un recull de cinc fitxes on s'expliquen algunes de les bones pràctiques que es poden introduir en els actes que s'organitzin a la UAB.