Ambientalització de la contractació a la UAB

La contractació pública verda és una de les polítiques clau en l’àmbit europeu i s’inclou com una de les estratègies de polítiques d’innovació i ambientals que marca el Pla europeu de recuperació econòmica (novembre de 2008). Aquest pla té per objectiu accelerar la transició envers una economia amb baixes emissions de carboni i impulsar la creació de nous llocs de treball verds per reforçar la capacitat d’Europa de beneficiar-se de la globalització.

El Pla d’Acció sobre Producció i Consum Sostenibles i una Política Industrial Sostenible  (juny de 2008) de la Comissió Europea considera la compra i la contractació públiques verdes (CCPV) un element clau per desenvolupar el mercat de productes i serveis verds, i estableix l’objectiu que al final de l’any 2010 un 50 % de les contractacions ambientalment significatives incorporin criteris ambientals.

La Comissió Europea proposa criteris ambientals harmonitzats per a la contractació pública en l’àmbit europeu per als grups de productes i serveis amb més impacte ambiental, i insta a adoptar mesures urgents per millorar l’eficiència energètica d’habitatges i d’edificis públics i el foment de productes verds.

A partir d’aquest compromís nombroses administracions a escales estatal, regional o local han inclòs la compra pública verda a les seves polítiques. L’Estat espanyol va aprovar l’any 2008 el  Pla de Contratació Pública Verda.


 

La UAB, com a administració pública, ha de complir la legislació vigent (anar a apartat de legislació) en matèria de contractació del sector públic a l’hora de contractar serveis.

En segon lloc, cal que els proveïdors i les empreses adjudicatàries actuïn d’acord amb els principis de la UAB que en l’article 3d dels seus estatus proclama i garanteix: «el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible».

I en darrer lloc, cal que es compleixin els principis de responsabilitat corporativa per a les empreses proveïdores de productes i serveis de la UAB, que són fruit d’un acord del Consell de Govern de 29 de setembre de 2005.

Alguns contractes que la UAB té amb empreses de serveis han incorporat clàusules ambientals i, per tant, de compliment obligatori. Altres empreses han acordat amb la UAB, de manera voluntària, assolir uns estàndards ambientals més enllà del que marca la llei.