Ambientalització de la contractació a la UAB

La contractació pública és una potent eina econòmica de l’Administració. A Catalunya representa més d’un 30% del total de la despesa publica i un 14% del PIB de la Unió Europea. Això fa que la compra pública hagi deixat de ser una mera compra de béns i serveis per a les administracions i passar a ser una eina per al foment de determinades polítiques públiques.

La norma bàsica quant a la contractació pública és la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE. L’any 2019 s’aprova el Pla de Contractació Pública Ecològica de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (publicat al BOE de 4 de febrer de 2019).

A Catalunya, per Acord 171/2022, de 30 d’agost, s’aprova l’Estratègia catalana de millora de la compra pública. Aquest pla té com a objectiu general dotar al sector públic de Catalunya d’un sistema de contractació que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i millori la gestió de contractes públics, tenint en compte l’eficiència, una visió responsable de les necessitats, la coherència entre les diferents polítiques públiques, els principis de transparència i integritat i la finalitat d’obtenir una millor relació qualitat-preu. Així mateix, per raó de la importància econòmica de la contractació pública, mitjançant aquesta Estratègia es vol contribuir a afrontar molts dels principals reptes de Catalunya, i d’Europa, especialment la consecució d’un creixement sostenible, l’estimulació i la innovació.


 

Des de l’Oficina de Sostenibilitat, aquest any s’ha posat en marxa un servei per tal d’impulsar millores en els Plecs de Compra publica de la UAB des de la perspectiva de la incorporació de criteris d’ambientalització i sostenibilitat en totes les compres i contractes realitzats des de la universitat. 

En aquesta línia tant la Unió Europea, com els Governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya incorporen consideracions d’aquesta naturalesa en les seves respectives estratègies de compra pública. 

Durant aquests mesos, s’ha estat treballant en l’ambientalització de les compres públiques de la UAB més directament relacionades amb la Direcció d’Arquitectura i Logística, per tal d’avançar vers el desenvolupament sostenible, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea.