La petjada de carboni de la UAB

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al funcionament de la Universitat

Imatge tones i gràfic de les emissions de l'any anterior

La petjada de carboni de la UAB és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al funcionament de la universitat. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera.

Les emissions de GEH a tenir en compte en la metodologia de càlcul de la petjada de carboni es classifiquen en funció del seu generador en emissions d’abast 1 (directes de la pròpia organització), i abast 2 i abast 3 (indirectes, generades com a conseqüència de l’activitat de l’organització, però que tenen lloc en fonts que no pertanyen a l’organització i que no són controlades per aquesta).

Amb dades de 2023 encara provisionals, les emissions directes controlades per l’organització, abast 1, representen el 13 % de les totals. Les emissions indirectes, l’abast 3, representen el 87 % restant. Convé afegir que des de 2018 les emissions indirectes de l’electricitat, abast 2, són 0 tones de CO2 equivalent.

A grans trets, durant l’any 2023, el 79 % de les emissions de GEH a la UAB provenien de la mobilitat d’accés al campus, el 12% del consum de gas dels edificis i el 4 % dels viatges de feina.

Emissions de CO2 de la UAB segons àmbits

 

 

Gràfic d'evolució de les emissions de CO2 de la UAB

Les emissions totals de GEH de la UAB han augmentat els darrers tres anys, degut principalment a l’augment de les emissions d’abast 3.

Prenem l’any 2015 com a any de referència. Tot i que encara les dades de 2023 són provisionals, les emissions han disminuït un 39% respecte l’any 2015.

Fins 2018, les principals emissions de GEH a la UAB provenien de la mobilitat (d’accés al campus i viatges de treball) i del consum energètic (gas natural i electricitat). Des de 2018, el transport per accedir al campus s’ha convertit en el principal responsable d’emissions de GEH. Convé afegir que des del gener de 2018 la UAB compra energia elèctrica provinent de fonts d’energia renovable certificada amb garantia d’origen (GdO) i per tant el factor d’emissió és de 0 g CO2/KWh.

 

 

D'altra banda, en el marc del lema del lema de la FM del curs 2019-2020: "Emergència climàtica: la UAB actua!", el 30 de setembre de 2019, la coordinació del grau de Biologia Ambiental.va organitzar la xerrada “Podem reduir l’impacte climàtic de la UAB? impartida per l'Oficina de Medi Ambient de la UAB.
Descarrega la infografia resum de la jornada.Infografia elaborada per l'equip de Dinamització Comunitària. 

Infografia de la petjada ambiental de la UAB i accions per reduir-laI