Introducció

Residus als laboratoris

Entorn Natural

La majoria de les pràctiques experimentals generen residus que tard o d’hora s’han de gestionar. Un dels objectius de l’Oficina de Medi Ambient és donar les eines per minimitzar, manipular, emmagatzemar i donar una sortida als residus especials de laboratori d’una manera segura i respectuosa amb l’entorn i, a la vegada, complir la legislació vigent. És responsabilitat de tothom observar aquestes normes i fer-les complir.

Un sistema de gestió de residus especials de laboratoris universitaris ha de trobar un equilibri entre la gestió intracentre i extracentre dels residus. L’equilibri no és estàtic i depèn de factors com ara la legislació, la xarxa de sanejament, els sistemes de tractament, el volum de residus, els costos, la formació i la informació del personal, la perillositat, les instal·lacions i els sistemes d’emmagatzematge.

Així, doncs, en determinats casos, un mateix tipus de residu pot ser derivat a un gestor extern o pot ser tractat internament en funció dels factors assenyalats anteriorment.

Per tant, cal disposar d’uns gestors de residus especials externs i a la vegada és important tenir les habilitats i l’equipament necessaris per a poder tractar una bona part dels residus internament.