Etiquetes de residus de laboratori

            
     
RESIDUS QUÍMICS LÍQUIDS
Ecotòxics



Residus de solucions ecotòxiques
.
 


Olis minerals no contaminats.


Olis contaminats amb PCB i PCT.
Nocius / Irritants inorgànics



Solucions aquoses inorgàniques i colorants o tincions nocives o irritants.


Reveladors provinents de processos de revelat.


Fixadors procedents de processos de revelat.
Nocius /
Irritants orgànics
Inflamables no halogenats



Solucions aquoses orgàniques de baixa toxicitat.



Dissolvents orgànics inflamables no halogenats.



Aldehids, amides, esters, èters, cetones, isocianats.



Amines alifàtiques i aromàtiques, compostos azo, compostos diazo, hidrazines, nitrils.



Epòxids

 


Mercaptans i sulfurs orgànics.

 
Inflamables halogenats Corrosius àcids


Dissolvents orgànics halogenats.
 



Àcids inorgànics.
 



Àcids orgànics, compostos orgànics nitrogenats, peròxids orgànics.
Corrosius bases



Bases diluïdes, sals inorgàniques, sulfurs, fluorurs i nitrurs inorgànics.
 



Bases fortes.

 
 
Tòxics



Solucions amb metalls pesants i els seus derivats.
 


Solucions amb Fenols, Cresols, Tetraòxid d'osmi.


Solucions cianurades.

 


Solucions amb Carbamats, tiocarbamats i organofosforats.



Altres residus líquids amb propietats carcinògenes, mutàgenes o tòxiques.
 
 
Específics



Reactius forts i peròxids en envàs original.
 


Substàncies desconegudes en estat líquid.
 

RESIDUS QUÍMICS SÒLIDS
 



S02A Sòlids de baixa toxicitat.
 



S02B Plaques fotogràfiques i radiografies.

 

S04 Sòlids inflamables no halogenats.
 

S05 Sòlids halogenats.


S06 Sòlids Àcids Orgànics i Inorgànics


S07 Bases Fortes



S08A Metalls Pesants I.
 



S08B Material amb
Substàcia Tòxica
 


 

S09A Reactius i Substàncies Desconegudes en Envàs Original

S09C Vidre contaminat

 


S09E Envasos Metalics i Plastic i material de laboratori no absorbent contaminat.



S09F Material Absorbent contaminat i filtres de Vitrines de gasos i cabines contaminats.




                                                                                   

 

            
     
RESIDUS BIOLÒGICS
 





Residu no perillós    



 





Residu Bioperillós  

 
ss

Filtres HEPA Tractats

ALTRES RESIDUS LABORATORI



Equipament Laborati Deixalleria
.