Minimització

Prevenció i minimització de residus

Prèviament a la disposició dels residus cal considerar la prevenció i la minimització com a estratègia en la gestió de residus dins del laboratori. Els beneficis són:

▪ Menys exposició als riscos.
▪ Reducció de la severitat dels accidents que es puguin esdevenir.
▪ Estalvi de recursos econòmics.
▪ Menys impacte sobre el medi ambient.

Entre les operacions de prevenció s’hi poden detallar:

Cal modificar els processos de laboratori en favor de la reducció de la contaminació quan sigui possible.  Les tècniques d’extracció modernes, com les que utilitzen fases sòlides o fluids supercrítics, minimitzen els residus mitjançant la utilització de volums molt menors de dissolvents orgànics. 

Les simulacions per ordinador i els models eliminen tots els impactes ambientals quan substitueixen experiments en el laboratori.  A les classes, les simulacions per ordinador i presentacions multimèdia sovint permeten als estudiants observar procediments més complexes que els que hom pot observar en un exercici tradicional de laboratori.

Cal substituir, sempre que es pugui, el producte químic més perniciós per d’altres de menys perillosos. Algunes referències d’utilitat en aquest sentit són:

Producte químic perillós

Substitut més segur

Utilització

Acetamida

Àcid Esteàric

Rebaixa del punt de congelació

Benzè

Xilè o hexà

Dissolvent

Peròxid de dibenzoil

Peròxid de di-dodecanoil

Algunes catàlisis polímeres

Tetraclorur de carboni

Ciclohexà

Test qualitatiu per halurs

Formaldehid

Etanol

Conservació de restes biològiques

Dissolvents halogenats

Dissolvents no halogenats

Algunes extraccions i dissolvent

Dicromat de sodi

Hipoclorit de sodi

Algunes reaccions d’oxidació

Ió sulfur

Ió hidròxid

Test qualitatius de metalls pesants

Còctel per a centelleig de base de toluè

Còctels per a centelleig no ignicibles

Estudis que utilitzen materials radioactius

Cal tenir en compte que la substitució no és sempre ideal. Alguns procediments no funcionen igual i alguns substituts no són tant segurs com hom voldria. La substitució requereix successives proves i avaluacions abans d’establir-se en el procediment.

 

 

Els material de vidre més modern, els aparells més precisos i les tècniques a microescala disponibles actualment redueixen les quantitats usades fins a nivells de mil·lligrams.Les pràctiques a microescala no només redueixen la contaminació i els residus, sinó que té altres beneficis doncs:

• Tenen menors costos ja que utilitzen menor quantitat de productes.
• Normalment es realitzen de forma més ràpida
• L’escalfament i el refredament és més fàcil amb volums menors
• Es redueix l’exposició als productes químics
• Es redueix la quantitat d’emissions a l’atmosfera
• El material de vidre dissenyat específicament per a pràctiques a microescala té un retorn de la inversió en menys de 3 anys
• El material de vidre per a pràctiques a microescala és més durable
• Les necessitats de ventilació són menors
• Es necessita menys espai per emmagatzematge
• Els accidents i incidents són menys freqüents i tenen conseqüències menys lesives


 

Cal reflexionar i redissenyar processos de laboratori amb l’objectiu de reduir els productes químics utilitzats, generar menys residus, prevenir la generació d’emissions i minimitzar els abocaments a la xarxa de clavegueram.  Les operacions curoses i netes redueixen els vessaments, sovint necessitem de menys utilització de les vitrines de gasos i allarguen la vida dels seus filtres.

Cal tenir molta cura en les pesades o les transferències de productes entre contenidors per evitar vessaments. No s’ha d’assumir que les emissions, els vessaments o la generació de residus és quelcom consubstancial a les pràctiques experimentals. Cal fer tot el necessari per utilitzar de forma segura els productes i l’instrumental del laboratori, ja que els productes químics alliberats i els residus afecten el medi ambient i la salut i han de ser minimitzats quan sigui possible. Cal segellar i confinar els processos per evitar la fuita de vapors o vessaments al medi.

  

 

Cal comprar només els productes químics i les quantitats necessàries que s’hagin d’utilitzar en el futur immediat. Si necessiteu només una petita quantitat i de forma puntual la podeu obtenir prestada d’un altre laboratori. Una compra gran pot semblar barata i pot tenir alguna rebaixa en el moment de compra però el cost de disposició del material sobrer no compensarà els estalvis obtinguts. 

No us deixeu anar per criteris exclusivament de manteniment del pressupost en la compra. Cal evitar compres motivades per eixugar el pressupost anual. No accepteu regals o mostres a menys que tingueu planejat d’utilitzar el producte immediatament. No accepteu més productes del que us calgui.

Emmagatzemar en excés i disposar de reserves incrementa el risc de foc, de vessament o de fuites. Alguns productes químics poden esdevenir més reactius o explosius amb el temps. L’emmagatzematge de material sobrer ocupa un espai en ell mateix. Els productes químics emmagatzemats incrementen el perill derivats d’un vessament o una fuita quan es combat un foc.