Responsabilitats

Responsabilitats

La responsabilitat d’aconseguir una gestió correcta dels residus de laboratori és compartida entre totes les parts implicades.

Responsabilitats del productor:
▪ Generar la mínima quantitat possible de residu necessària per a dur a terme la pròpia pràctica docent o experimental.
▪ Condicionar els residus generats en els contenidors específics.
▪ Etiquetar adequadament els contenidors de residus que s’utilitzin.
▪ Omplir els registres i les informacions necessàries requerides pel sistema de gestió de residus que s’estableixin en cada unitat generadora de residus.
▪ Netejar l’instrumental i el mobiliari en desús que hagi pogut entrar en contacte amb un agent, una substància o una mescla perillosos, amb l’objectiu que no esdevingui un residu perillós.


Responsabilitats dels laborants dins el seu laboratori, departament o unitat:
▪ Complir i vigilar que es compleixin les normes establertes.
▪ Atendre el personal docent i investigador i col·laborar-hi en les tasques de gestió de residus.
▪ Controlar la producció de residus i tenir cura que l’envasament, l’etiquetatge, el marcatge i l’emmagatzematge temporal de residus siguin correctes.
▪ Traslladar els contenidors als magatzems de residus habilitats en el centre tan bon punt estiguin plens.
▪ En cas de no disposar de magatzem de residus, el dijous anterior a la retirada s’ha d’informar l’Oficina de Sostenibilitat de la quantitat i el tipus de residus que es tenen emmagatzemats fent servir el formulari específic.
▪ Garantir reserves suficients de contenidors buits.

Responsabilitats de l’encarregat del magatzem de residus del centre:
▪ Complir i vigilar que es compleixin aquestes normes.
▪ Atendre al personal de la seva àrea.
▪ Controlar la producció de residus i l’emmagatzematge, i comprovar que tot residu dipositat en el magatzem de residus estigui clarament identificat tant pel que fa al tipus de producte com pel que fa al productor.
▪ El dijous anterior a cada retirada, comunicar per correu electrònic a l’Oficina de Sostenibilitat la quantitat i el tipus de residus preparats per a la retirada, fent servir el formulari específic.
▪ Supervisar l’estat de manteniment del magatzem de residus i comunicar a l’administració responsable totes aquelles deficiències o desperfectes que es puguin generar.
▪ Supervisar la retirada de residus de la seva àrea i lliurar a l’Oficina de Sostenibilitat els originals de la documentació oficial expedida pel gestor o transportista.
▪ Donar a conèixer aquestes normes i la informació dels annexos i dels canvis que es puguin produir, a tot el personal de la seva àrea de responsabilitat.

Responsabilitats de l’encarregat de l’Oficina de Sostenibilitat:
▪ Establir un calendari anual de retirades per cada centre.
▪ Atendre les consultes de les persones usuàries sobre tot allò que impliqui la gestió de residus de laboratori.
▪ Consolidar totes les peticions de retirada dels centres de la UAB i trametre-les a les empreses gestores abans del divendres al migdia.
▪ Custodiar la documentació oficial per a la gestió de residus.
▪ Elaborar i mantenir un pla de minimització de residus de laboratori.
▪ Elaborar i mantenir la normativa de gestió de residus de laboratori.
▪ Informar i formar el personal implicat en la gestió de residus de laboratori.

Circuit i responsabilitats en la gestió de residus a la UAB