Etiquetatge

Normes d'etiquetatge dels residus de laboratori

La normativa europea de referència que determina les característiques dels residus que permeten classificar-los com a perillosos és la  Directiva 2008/98/CE. 

En l’àmbit dels productes perillosos la normativa de referència internacional és el Sistema Global Harmonitzat (en endavant SGH), que en l’àmbit comunitari s’especifica en el Reglament CE1272/2008.

En l’àmbit estatal, les substàncies i els preparats estan regits pel  RD 363/1995 i les seves modificacions subsegüents, pels quals es regula la notificació de substàncies noves i la classificació, l’envasament i l’etiquetatge de substàncies perilloses. Aquest reial decret està afectat pel Reglament CE1272/2008, que adopta el SGH, i, per tant, en un futur proper s’ha de modificar.

El SGH és un sistema que ha aplegat prou consens per a ser adoptat com a marc per a l’elaboració de les etiquetes de residus, ja que les indicacions que dóna asseguren la transmissió de la informació sobre els riscos i els perills dels residus a les persones que han de manipular-los o entrar-hi en contacte.
 
La informació sobre els perills inherents i tota indicació rellevant de cara al tractament dels residus són prioritàries en la seva classificació. A més a més, també és important tota aquella informació que ens pot garantir la traçabilitat del residu. Tota aquesta informació es transmet per la via de les etiquetes de residus.

Consulteu les característiques que han de tenir les etiquetes per als residus de laboratori.