L'Oficina Verda

L'Oficina Verda

La feina administrativa o d'oficina té implicacions per al medi ambient i la salut, ja que s'hi utilitza maquinari informàtic, material d'oficina i altres productes que tenen un cert impacte ambiental que cal considerar.

 - S’utilitzen productes que alliberen substàncies nocives (líquids correctors, fotocopiadores, mobles, etc.) que contaminen l’aire que respirem.
- Alguns productes estan fabricats amb substàncies que sovint provenen de fonts no renovables, com ara el plàstic, que prové del petroli.
 - Alguns productes consumeixen energia quan s’utilitzen i llavors generen emissions a l’atmosfera, entre d’altres, de CO2, principal responsable del canvi climàtic.
- La gestió que fem dels residus generats pels productes usats pot condicionar que es reciclin o que acabin en un abocador.

Una oficina verda és aquell lloc de treball en què es redueixen aquests impactes ambientals derivats del funcionament. Per a assolir aquest objectiu, és imprescindible fer una compra i un consum responsables dels productes que utilitzem quotidianament.

La UAB ha elaborat la guia Manual de compra verda de material d'oficina i equipaments informàtics.