L'Agenda 21 a la UAB

Els objectius de desenvolupament sostenible en el període 1999-2012

Logotip Agenda 21 fins 2012 i des de 2013 logotip de Campus SiS

Introducció

L’Agenda Local 21 emana del capítol 28 de l’Agenda 21 aprovada per la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD), que va tenir lloc a Rio de Janeiro (Brasil) l’any 1992 i en la qual es va instar totes les autoritats locals d’arreu del món a redactar i executar plans d’acció per al desenvolupament sostenible.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va iniciar, l’any 1999, el procés d’elaboració de l’Agenda Local 21 de la UAB, seguint la metodologia aplicada en l’àmbit municipal i tenint en compte les particularitats de la vida universitària. L’objectiu de l’Agenda 21 era fer una anàlisi integral de la problemàtica ambiental del campus i elaborar, amb la participació de la comunitat universitària, un pla d’acció per a la sostenibilitat per definir les línies d'actuació de la Universitat en relació a la sostenibilitat i al medi ambient.

Com a resultat d’aquest procés, l’any 2002 es va aprovar el primer Pla d’acció per a la sostenibilitat, que marcava les directrius de la gestió ambiental de la UAB per al període 2002-2010. L’any 2006 es va fer una revisió del Pla d’acció per a la sostenibilitat, per tal de definir els programes i les accions per al període 2007-2010. L’any 2010 es va redactar el nou Pla d’acció per a 2011-2015, pla que no va arribar a ser sotmès a l’aprovació del Consell de Govern, però que va servir de base per a redactar el Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017. Aquest darrer pla es va integrar en el projecte de Campus Saludable i Sostenible.

Des de l’inici del procés fins a l’any 2012, la Comissió de Seguiment de l’Agenda 21 ha fet el seguiment de la implantació del Pla. Durant aquests anys també s’han redactat informes anuals de sostenibilitat, que contenen el càlcul dels indicadors de seguiment.

Metodologia

Primer s’elabora una diagnosi ambiental i posteriorment es redacta un Pla d’Acció i el seu Pla de Seguiment. En totes les fases es té en compte la implicació de la comunitat universitària.

 1. La Diagnosi ambiental és un document de caràcter tècnic per tal d’analitzar l’estat del medi ambient a la UAB i que serveix de base per a elaborar després un Pla d’acció.
 2. La finalitat d'un Pla per a la sostenibilitat ambiental és disposar d’un document de referència que marqui les directrius de la gestió ambiental de la Universitat a mitjà termini. El plans s’estructuren en diverses línies estratègiques que contenen diferents programes i que es concreten en accions. Els plans també preveuen la possibilitat d’elaborar plans sectorials més específics.
 3. El Pla de seguiment permet fer una avaluació periòdica de la implantació del Pla d’acció, per a comprovar que se segueixen les estratègies adequades i que s’assoleixen els objectius esperats. Per aconseguir-ho, el pla de seguiment disposa d’un seguit d’eines com el grau de compliment i els indicadors de sostenibilitat, els quals serveixen per a fer un monitoratge del procés d’implantació i per a avaluar l’evolució de la Universitat en matèria de sostenibilitat.

La Comissió de Seguiment de l'Agenda 21 és l'encarregada de fer el seguiment de la implantació del Pla d'acció i en supervisa el seu compliment.

1. Diagnosi. Any 2000.

La primera fase del procés d'Agenda Local 21 a la UAB (anys 1999-2000) va consistir en l’elaboració de la Memòria ambiental, document base on es va recollir la informació necessària per a analitzar l’estat ambiental de la UAB, especialment del campus de Bellaterra. Partint d’aquesta memòria ambiental i d'un document de prediagnosi, es va dur a terme un procés participatiu basat en 4 sessions temàtiques de discussió obertes a tota la comunitat. Aquesta primera fase del procés d’Agenda Local 21 va donar lloc al document de diagnosi ambiental de l'any 2000, que recull l’estat ambiental de partida de la Universitat i identifica les mancances i potencialitats de la Universitat en l'àmbit del medi ambient. 

La diagnosi ambiental de 2000 es va estructurar en els àmbits següents:

 • Anàlisi territorial
 • Medi natural
 • Aigua
 • Energia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació acústica
 • Residus
 • Organització i gestió universitària en matèria ambiental
 • Recerca

Per a l'elaboració d'aquests documents es va comptar amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Agbar.

 

2 i 3. Pla d’acció i Pla de seguiment. 2002-2010.

Posteriorment a la diagnosi es va fer una enquesta oberta a tota la comunitat universitària per enriquir les aportacions al debat sobre la priorització dels problemes ambientals de la Universitat.

A banda de les enquestes, l’elaboració del Pla d’acció es va basar principalment en un mètode de participació assajat fins a la data en l’àmbit municipal i que a la UAB es va denominar Consells de Participació Universitària (CPU). Aquesta fase la va coordinar l’ICTA i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Es van celebrar tres CPU temàtics per als quals es van convocar representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària escollits a l’atzar, a fi d’elaborar un pla d’acció amb una màxima representativitat de la voluntat comunitària pel que fa a qüestions relatives a la sostenibilitat. 

La revisió posterior del Pla d’acció per part de les unitats de gestió de la UAB i de l’equip de govern de la UAB va donar lloc al Pla d’acció local per a la sostenibilitat de la UAB i al seu respectiu Pla de seguiment.
El Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB es va  presentar a la comunitat universitària el 5 de desembre del 2002 i al Consell de Govern de la UAB en la sessió de 27 de febrer de 2003.

 

Diagnosis ambientals i documents de Pla d’acció i informes de seguiment en el període 2002-2010

Estructura del Pla d'acció per a la sostenibilitat 2002-2010:
- 4 línies estratègiques

 1. Territori i medi natural
 2. Ús de recursos i d’energia
 3. Transport, mobilitat i accessibilitat
 4. Comunicació i sensibilització ambiental

- 10 programes.
- 35 accions temporitzades (2004, 2006, 2010) i amb grau de prioritat (alt, mitjà, baix).
- 42 indicadors de seguiment.

- Grau de compliment del Pla d’acció 2002-2010: 74%.

 

Esquema de les fases d’elaboració del Pla d’Acció 2002-2010.

Esquema procés Agenda 21 en el període 2002-2010

 

Al 2006-2007 es va realitzar una revisió del Pla d'acció, ja que després de cinc anys d'implantació del Pla d'acció es va detectar la necessitat de revisar-lo i dissenyar noves accions ambientals per al període 2007-2010 que s'adeqüessin a la situació actual de la UAB. Aquesta revisió es va fer mitjançant un procés participatiu i va comptar amb el suport del Consell Social de la UAB.

El procés participatiu es va basar en un fòrum virtual, que va estar actiu del 16 d'octubre al 14 de novembre de 2006, i on es van decidir quines de les noves propostes aportades al fòrum virtual s'havien d'introduir al nou Pla d'acció 2007-2010 i amb quina prioritat. Aquests resultats van ser discutits i aprovats en una jornada de fòrum presencial celebrada el novembre de 2006.

Una vegada finalitzat el procés participatiu, es va elaborar un document actualitzat del Pla d'acció per a la sostenibilitat per al període 2007-2010, amb els programes i accions a implementar per tal de seguir cap a una universitat més sostenible.

El Pla d'acció 2007-2010 va ser presentat a l'Equip de Govern, i al Consell de Govern de 25 d'abril de 2007.

Durant aquests quatre anys es van dur a terme diferents projectes i actuacions per tal de desenvolupar les 61 accions que estaven definides al pla, i es va assolir un grau de compliment del 74 % respecte del que estava planificat.

Pla d’acció i informes de seguiment en el període 2007-2010.

D’altra banda, i com a resposta a una de les demandes del fòrum, l’abril de 2007 es va començar a editar un butlletí trimestral (el Butlletí de l’Agenda 21 de la UAB) per donar a conèixer els diferents projectes i iniciatives que es duien a terme la universitat en el marc de la seva Agenda 21.

1.Diagnosi. Any 2010

Com a punt de partida per a elaborar el Pla de sostenibilitat 2011-2015 es va redactar una diagnosi ambiental sobre l'estat de la Universitat en els diferents àmbits de sostenibilitat i medi ambient a l'any 2010.

La diagnosi ambiental de 2010 es va estructurar en els àmbits següents:

 • Urbanisme i biodiversitat
 • Transport, mobilitat i accessibilitat
 • Energia
 • Aigua
 • Residus
 • Ambientalització de compres, de serveis i d'actes
 • Comunicació ambiental

 

2 i 3. Pla d’acció i Pla de seguiment. 2011-2015.

El Pla de sostenibilitat ambiental 2011-2015 dona continuïtat al Pla d'acció per a la sostenibilitat 2007-2010 per tal de permetre dotar a la universitat d'una política i d'una planificació que li permetin seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. L'elaboració d'aquest Pla era un dels objectius del Pla Director de la UAB 2010-2012.

Estructura del Pla d'acció per a la sostenibilitat 2011-2015.
- 4 línies estratègiques:

 1. Territori i biodiversitat
 2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus
 3. Ambientalització interna
 4. Comunicació i sensibilització ambiental

- 14 programes.
- 39 accions.
- 20 indicadors de seguiment.

Documents de Pla d’acció 2011-2015 i informes de seguiment.

D’altra banda, en aquest període es va seguir redactant el Butlletí de l’Agenda 21 de la UAB per donar a conèixer els diferents projectes i iniciatives que es duien a terme la universitat en el marc de la seva Agenda 21.