Itinerari ambiental

Itinerari ambiental

Mapa de l'itinerari ambiental

L'itinerari ambiental del campus de la UAB és un recorregut dissenyat perquè descobriu els projectes de foment de les energies renovables al campus i altres actuacions relacionades amb la gestió ambiental que es fa a la UAB. En les parades de l'itinerari hi ha plafons informatius que descriuen les característiques de les instal·lacions d'energies renovables i també dels itineraris de natura.

Per a descobrir les parades d'aquest itinerari consulteu les imatges que hi ha en aquest apartat, clicant els nombres que surten a sota de les imatges.


Descarregueu-vos el mapa de l'itinerari ambiental en pdf

Mapa de l'itinerari ambiental (PDF, )

Instal·lació solar fotovoltaica

Dades tècniques de la instal·lació:

 

 Potència instal·lada:   50,5 kWp
 Producció estimada:  62.089 kwh/any
 Nombre de mòduls fotovoltaics:  316
 Superfície de mòduls:  400 m2
 Estalvi d'emissions de CO2:  15 tones/any *

 

 

 

 


La instal·lació es va posar en funcionament el 26 de setembre de 2003 i durant aquests vuit anys i mig (fins al 30 de març de 2012) la seva producció ha estat de 523.354 kWh, que han suposat un estalvi d’emissions de CO2 de 140 tones*. Al web www.xarxasolar.net es poden consultar les dades de la producció d'electricitat diària, mensual i anual d'aquesta instal·lació.

L'energia produïda es lliura a la xarxa elèctrica i amb els kWh que es venen a la companyia elèctrica s'amortitza la inversió. Per dur a terme aquesta instal·lació, la UAB va tenir el suport econòmic de la Unió Europea (UE), l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l?Energia (IDAE) i l'Institut Català d?Energia (ICAEN), que van assumir una part del cost inicial.

*Factor de conversió d’emissions de CO2 atribuïbles al consum final elèctric per l’any 2011: 267 gCO2/kWh. Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Cal tenir en compte que aquest valor varia cada any en funció de les quotes de les diverses fonts de generació d’electricitat.

 

L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament directe, en forma d'escalfament o energia calorífica, de la radiació solar incident. Una de les aplicacions més comunes de l'energia solar tèrmica, per la bona rendibilitat que té, és la producció d'aigua calenta sanitària (ACS).

Les instal·lacions solars tèrmiques al campus es localitzen als llocs amb un consum elevat d'aigua calenta sanitària: el Servei d'Activitat Física (SAF) i la Vila Universitària.

Actualment, el SAF té dues instal·lacions solars tèrmiques, una situada a sobre de la sala de condicionament físic, per disposar d'aigua calenta als vestidors i a la piscina (en funcionament des de 2004), i l'altra a sobre de la coberta de la sala de calderes del poliesportiu, per disposar d'aigua calenta als vestidors d'aquella zona (any 2007). Aquestes instal·lacions, de 67,5 m2 cada una, permeten obtenir un estalvi anual de 5.000 m3 de gas natural i un estalvi d'emissions d'11 tones de CO2 l'any per instal·lació.
Pel que fa a la Vila Universitària, l'any 2007 es van instal·lar col·lectors solars en diferents edificis. D'una banda, es va reformar el sistema de climatització dels blocs d'apartaments L i M i s'hi van incorporar col·lectors solars tèrmics per cobrir aproximadament el 67 % de la demanda d'aigua calenta sanitària. De l'altra, també es van col·locar col·lectors solars als nous blocs que es van construir prop de l'hotel. Cal afegir que des de 2004 Cerdanyola del Vallès disposa d'una ordenança que obliga a instal·lar col·lectors solars tèrmics en edificis nous i en rehabilitacions integrals on s'utilitza aigua calenta sanitària.
 

 

Senyalització de l'itinerari blau

La UAB disposa, des de l'any 1998, de dos itineraris de natura: l'itinerari de Can Magrans i el de Can Domènec. Aquests itineraris estan senyalitzats al llarg del recorregut i cada un té una durada aproximada d'una hora. Com que recorren els indrets més singulars del campus, permeten conèixer el mosaic agroforestal característic del campus i les espècies animals i vegetals més importants de la zona.
 
L'itinerari de Can Magrans permet observar que l'explotació agrària i ramadera que es porta a terme als terrenys de la UAB encara és important, i també és un bon trajecte per contemplar els diferents estadis de degradació i regeneració de les comunitats vegetals mediterrànies.
 
L'itinerari de Can Domènec transcorre per la zona del campus que ha patit menys pressió antròpica i que, per tant, conserva les comunitats vegetals més madures i té un paper de connector biològic molt important.
 

Descobreix més coses sobre els itineraris de natura

Deixalleria de la UAB

La Deixalleria Cerdanyola Campus està situada al campus de Bellaterra, a l'aparcament de Ciències Nord. Aquesta instal·lació dóna servei a la comunitat universitària i al públic en general i facilita la disposició correcta de materials que no es recullen domiciliàriament.
 
A la deixalleria s'hi poden dur tot tipus de residus: mobles, electrodomèstics, roba, residus especials, etc. A més, s'hi ofereix el servei de la borsa de material reutilitzable, mitjançant el qual qualsevol particular, institució o associació pot sol·licitar gratuïtament alguns dels materials de la deixalleria que estan en bon estat per a tornar-los a aprofitar.
 
 
Més informació sobre la deixalleria.