Els boscos

Els boscos

Boscos de la UAB

El campus de Bellaterra de la UAB, d'una extensió aproximada de 260 hectàrees, se situa en un entorn molt urbanitzat i travessat per múltiples infraestructures. Actualment la superfície urbanitzada i les zones enjardinades es concentren a la part nord-est del campus. Pel que fa a les zones agrícoles i forestals, aquestes ocupen aproximadament el 60 % dels terrenys del campus i estan distribuïdes en forma de mosaic.
 
Els boscos es localitzen majoritàriament a la part oest del campus, al voltant de les dues rieres que el travessen (la de Can Magrans i la de Can Domènec) i de petits camps agrícoles. L'espècie predominant en les més de vuitanta hectàrees de boscos de què disposa el campus és el pi blanc. En el campus, però, es pot trobar un mosaic heterogeni de boscos, que van des de pinedes i boscos mixtos de pins amb roures o alzines fins a petites zones de bosc de ribera i fondals amb alzines i roures de port considerable.
 
La gestió forestal se centra en actuacions puntuals de neteja i desbrossaments periòdics amb l'objectiu principal de reduir el risc d'incendi forestal.