Altres mesures per afavorir la biodiversitat

Exemples de gestió per promoure més biodiversitat al campus

Imatges d'un prat i una caixa niu

Mesures relacionades amb el control de segues (ampliació del temps entre segues, segues selectives o evolució natural) en espais enjardinats i agroforestals:

  • Des de 2010 es deixen sense segar temporalment algunes zones per permetre la floració d’orquídies silvestres.
  • Des de 2013 s’amplien de manera progressiva les zones on s’espaien més les segues (columnes, davant Veterinària, prop Avgda. Serragalliners,...).
  • Des de 2019 a l’itinerari blau (nord-oest del campus) es va decidir no segar-ho tot alhora procurant sempre deixar espècies en floració als marges dels camps de conreu i camins i conservar al màxim els herbassars.
  • Des de 2020 es deixen més zones en evolució natural per afavorir la biodiversitat (tenint present l’adopció de mesures de prevenció d’incendis), Es farà un seguiment de la seva evolució.

 

Altres mesures per afavorir la biodiversitat:

  • Des de 2013 col·locació de i seguiment de caixes niu (per a mallerengues i altres ocells) al campus de la UAB.
  • 2017: En un tram de la riera de Can Magrans, es van substituir els pollancres i àlbers per altres espècies de ribera més adaptades a un entorn de zona enjardinada utilitzada com a zona de lleure. A part de la revegetació, es van col·locar troncs i algunes caixes niu de reforç per tal d’ajudar a la recuperació de l’avifauna.