Classification

Introduction to waste classification

If waste management inside a lab is not considered necessary, than a protocol should....

If waste management inside a lab is not considered necessary, than a protocol should....


LÍQUID CHEMICALS
 

Grup

Code

Subgroup

Ecotòxics

L01.A

Ecotòxics.

L01.B

Olis minerals no contaminats.

L01.C

Olis contaminats amb PCB i PCT.

Nocious / Irritants inorgànics

L02.A

Solucions aquoses inorgàniques i colorants o tincions nocives o irritants.

L02.B

Reveladors provinents de processos de revelat.

L02.C

Fixadors procedents de processos de revelat.

Nocius / Irritants orgànics

L03

Solucions aquoses orgàniques de baixa toxicitat.

Inflamables no halogenats

L04.0

Dissolvents orgànics inflamables no halogenats (alcohols i glicols), hidrocarburs alifàtics saturats i no saturats, hidrocarburs aromàtics, i altres materials inflamables i combustibles no especificats en d'altres grups.

L04.A

Aldehids, amides, esters, èters, cetones, isocianats.

L04.B

Amines alifàtiques i aromàtiques, compostos azo, compostos diazo, hidrazines, nitrils.

L04.C

Epòxids

L04.D

Mercaptans i sulfurs orgànics.

Inflamables halogenats

L05

Dissolvents orgànics halogenats.

Corrosius Àcids

L06.I

Àcids inorgànics.

L06.O

Àcids orgànics, compostos orgànics nitrogenats, peròxids orgànics.

Corrosius Bases

L07.A

Bases diluïdes, sals inorgàniques, sulfurs, fluorurs i nitrurs inorgànics.

L07.B

Bases fortes.

Tòxics

L08.A

Solucions amb metalls pesants i els seus derivats.

L08.B

Solucions amb Fenols, Cresols, Tetraòxid d'osmi.

L08.C

Solucions cianurades.

L08.D

Solucions amb Carbamats, tiocarbamats i organofosforats.

L08.E

Altres residus líquids amb propietats carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, amb propietats neurotòxics o disruptors endocrins, i materials d'un sol ús altament contaminats amb alguna substància tòxica.

Específics

L09.A

Reactius forts i peròxids en envàs original.

L09.B

Substàncies desconegudes en estat líquid.

SOLID CHEMICALS

Group

Code

Subgroup

Nocius/Irritants orgànics

S02.A

Sòlids de baixa toxicitat.

S02.B

Plaques fotogràfiques i radiografies.

Inflamables no halogenats

S04

Sòlids inflamables.

Inflamables halogenats

S05

Sòlids halogenats.

Àcids

S06

Sòlids àcids orgànics i inorgànics.

Bases

S07

Sòlids bases i metalls alcalinoterris.

Tòxics

S08.A

Metalls pesants en estat sòlid, productes sòlids altament tòxics, pesticides…

S08.B

Material punyent o tallant contaminat amb alguna substància tòxica.

Específics

S09.A

Substàncies desconegudes en estat sòlid i reactius sòlids en envàs original.

S09.C

Vidre no trencat contaminat amb substàncies químiques no especificades.

S09.D

Vidre trencat contaminat amb substàncies químiques no especificades.

S09.E

Envasos metàl·lics i de plàstic contaminats químicament

S09.F

Filtres de vitrina de gasos, de cabines de flux laminar i de seguretat biològica formulitzats.


Non dangerous biological waste are those who are or contain biological agents of group 1, and therefore have a very limited ability to induce or cause an infection, allergy or toxicity to humans, animals or plants and don't suppose any danger to the environment.

Dangerous biological waste are any kind of waste that is or contains  biological agents of risk belonging to group 2 or superior and, therefore with the capacity of causing an infection, allergy or toxicity to human, animal or plants or dangerous to the environment. Also include  the genetically modified organisms (GMO) of any group of risk.

For futher information:

Tabla de clasificación de los residuos biológicos en la UAB.

Árbol de decisiones para residuos biológicos.

Gestión de residuos biológicos de laboratorio.