Recerca

Sol·licituds per convocatòries de recerca de la UAB

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ

Bases de la convocatòria

La UAB vol potenciar i renovar les capacitats del seu capital humà en tots els àmbits del coneixement, i incrementar la participació dels investigadors/es en les convocatòries competitives, per això crea un programa d’estímul  de nous lideratges  de recerca amb l’objectiu de facilitar l’accés als recursos de recerca . D’altra banda, també es vol recolzar aquells investigadors/es que volen fer un canvi d’orientació en la seva recerca. 
Amb aquest fi es convoquen els Ajuts per a finançar projectes de recerca de lideratges emergents i noves línies de recerca.
La quantitat total disponible per a aquesta convocatòria és de 100.000€ per a cada una de les modalitats, amb la possibilitat de traspassar fons d’una modalitat a l’altre en funció del nombre de sol·licituds i la seva valoració.
Per a més informació, podeu consultar la Convocatòria.

Requisits dels sol·licitants 

Podran sol·licitar aquests ajuts el PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona, la vinculació del qual, es mantingui durant la vigència dels mateixos.

  • Modalitat A: Ajuts per a  lideratges emergents: podran presentar sol·licituds com a Investigadors/es Principals (IP) el personal acadèmic amb títol de doctor i que no hagi estat mai IP d’un projecte d’investigació en convocatòries competitives.
  • Modalitat B: Ajuts per a noves línies de recerca: podran presentar sol·licituds com a IP el personal investigador que hagi presentat un projecte a la anterior convocatòria de Proyectos de Generación de Conocimiento i no hagin aconseguit finançament per raons de prioritat econòmica (al menys valoració B).

En ambdós casos, la composició mínima de l’equip serà de tres investigadors, al menys 2 d’ells amb vinculació amb la UAB.Els professors associats o substituts no poden participar en el projecte, a menys que sigui com a personal extern, amb el seu contracte i autorització corresponent del seu representant legal. Només poden participar en el projecte el personal tècnic acreditat.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 29/05/2023 i acaba el 14/07/2023.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic que correspongui:

Un cop omplert, guardeu el formulari com a PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica.

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, tal com especifica la convocatòria, el CVA de l'investigador/a principal.

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud i el CVA de l'IP) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB.

RESOLUCIÓ
Seguint les indicacions de la Convocatòria, la vostra sol·licitud serà valorada per una comissió d’experts en cadascuna de les 4 àrees generals de recerca (Ciències Socials, Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Tecnologies), presidida per la Vicerectora de Recerca. La Comissió de Recerca, Transferència i Innovació preveu resoldre la convocatòria abans del 30 d'octubre de 2023.


RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: recerca.respon@uab.cat 

DESCRIPCIÓ
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vol continuar impulsant la captació i la retenció de talent investigador per potenciar les activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB. 
Atesa la gran dificultat actual per afavorir l’accés de personal investigador a llocs de treball estables, derivada dels límits imposats pel compliment de la taxa de reposició, la UAB va decidir obrir unes convocatòries per a la captació i la retenció de talent investigador el 2017, el 2018 i el 2021, mitjançant la contractació temporal però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el context ho permeti. 
L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar tres ajuts per a la contractació, en règim de cofinançament, de personal investigador doctor (investigador distingit i/o ordinari) amb trajectòria investigadora acreditada.

Poden ser beneficiàries dels ajuts que són objecte d’aquesta convocatòria les persones sol·licitants que acreditin una trajectòria científica contrastada d’un mínim de cinc anys, que inclogui una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca per un període mínim de dos anys i la data d’obtenció del títol de doctor sigui igual o posterior al 2003.

Per a més informació, podeu consultar la Convocatòria.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 12/09/2023 i acaba el 13/11/2023

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud (és requisit obligatori que feu la inscripció a través de la plataforma de Becas Santander)
Un cop omplert, guardeu el formulari com a PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, tal com especifica la Convocatòria, els següents documents: 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud i la documentació requerida) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
Seguint les indicacions de la Convocatòria, la vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació de la Universitat Autònoma de Barcelona i se us informarà de la seva resolució.


RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)

Telèfon 93 581 2382 / 8491
Correu electrònic: recerca.respon@uab.cat