Recerca

Vigilància tecnològica

Plataforma Discoveries

La vigilància tecnològica és un procés estructurat que implica observar, identificar, recopilar, analitzar i difondre informació rellevant sobre avenços cientificotecnològics i canvis en l'entorn competitiu i de mercat. L'objectiu principal és anticipar canvis i tendències per prendre decisions informades i estratègiques. Així, el seu ús eficaç pot potenciar la capacitat d'innovació i la competitivitat.

Alguns aspectes clau de la vigilància tecnològica inclouen el seguiment continu de tecnologies, l'anàlisi competitiu, l'avaluació de la propietat intel·lectual, l'anàlisi de mercat i la detecció de riscos tecnològics.

En aquest sentit, la UAB disposa d'una plataforma de vigilància tecnològica al servei de la comunitat. DISCOVERIES és una aplicació web que facilita la cerca d'informació tecnològica sobre patents en camps específics i l'anàlisi posterior de les dades resultants. Aquesta aplicació permet definir un perfil d'usuari, crear carpetes per arxivar informació de patents i establir alertes per rebre informació sistemàtica i recurrent sobre noves patents en un àmbit concret.