Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Retribucions del Personal d'Administració i Serveis

Consulta de la nòmina i altres gestions personals

A l'espai Gestions Personals podreu consultar les vostres nòmines i el certificat de renda anual. Així mateix, podreu notificar els canvis en les vostres dades bancàries i veure l'estat d'aquestes sol·licituds.

Cada treballador també podrà consultar, en una primera fase, les seves dades administratives i del seu lloc de treball, els permisos i llicències sol·licitats (des de la data d’implementació de l’aplicació Universitas XXI-Hominis), així com el seu full de serveis segons el col·lectiu al qual pertany.

- PAS: serveis prestats a la UAB, titulacions, contractes
- PDI: serveis prestats a la UAB, titulacions, contractes, càrrecs acadèmics, trams de docència i recerca estatals i bàsics.

Posteriorment estaran disponibles altres informacions del treballador (com els triennis i els trams autònomics) i altres tràmits a realitzar.

- Retribucions del personal 2018 (Excel)


Hores extraordinàries (imports d'aplicació a partir de l'1/07/2018):

  Imports hores extres Imports hores extres en festiu
A1/Grup 1 11,98 €/hora 28,09 €/hora
A2/Grup 2  10,73 €/hora 24,66 €/hora
C1/Grup 3 9,46 €/hora 21,34 €/hora
C2/Grup 4 7,89 €/hora 18,00 €/hora


Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració) i la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB [+]:
  Import mínim per hora (art. 83 LOU)  
A1/ Grup 1 27 €/hora  
A2/Grup 2  23 €/hora  
C1/Grup 3 20 €/hora  
C2/Grup 4 15 €/hora  

- Resolució sobre la regulació dels criteris d'aplicació en el cas de realització d'hores extraordinàries pel PAS de la UAB
- Instrucció 2/2014, de 7 de gener, per a l'actualització dels imports d'hores extraordinàries per al PAS de la UAB

Bestretes:
-Sol·licitud de bestreta

Dietes:
- Normativa de viatges (actualitzada a setembre 2015)