Personal UAB Personal d'administració i serveis

Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball

La RLT és un instrument normatiu i tècnic per a l’ordenació i la planificació i per a l’anàlisi i la descripció dels llocs de treball. S’estructura amb unes característiques legalment establertes i comprèn la denominació dels llocs, les unitats orgàniques on estan adscrits, els grups i subgrups de classificació professional, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

La RLT està regulada per l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com per l’article 158 dels Estatuts de la Universitat.

Relació de llocs de treball del PAS de la UAB 2018 (DOGC 7887, 31.05.2019)
Relació de llocs de treball del PAS de la UAB 2018
Relació de llocs de treball del PAS de la UAB 2016
Relació de llocs de treball del PAS de la UAB 2013
Relació de llocs de treball del PAS de la UAB 2010