Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Preguntes freqüents

En aquest apartat pots trobar les respostes a les preguntes freqüents més habituals que una persona pot tenir a l'hora de formar part d'un procés de selecció.

A la Unitat de Selecció de la UAB no tenim una borsa permanent de candidatures espontànies amb la qual cobrir les nostres vacants. Només pots fer-nos arribar el teu interès per treballar amb nosaltres a través d'un procés de selecció concret, que tinguem obert en aquest moment. Pots consultar les convocatòries vigents a l’e-tauler.

Pots presentar la teva candidatura, presencialment, al Registre General de la Universitat Autònoma de Barcelona (Planta baixa de l'edifici del Rectorat).

En el cas que no puguis presentar la documentació personalment al Registre General de la UAB, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 16.4) permet la presentació de la documentació en els llocs següents:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. (administració general de l’Estat, administracions de les comunitats autònomes, entitats que integren l’Administració local, el sector públic institucional).

b) A les oficines de correus: per correu administratiu, assegurant, que a l'oficina de Correus segellen la instància (còpia per l'Administració i còpia per la persona interessada) amb la data de sortida no posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds indicat en la convocatòria.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En cap cas es considerarà vàlida la documentació que arribi a través de qualsevol altre mitjà (fax, correu electrònic, etc).

Sí, tot i que d'aquesta manera no assegures que la data en què arribi la sol·licitud estigui dins del termini de presentació de sol·licituds establert en la convocatòria.

Sí, sempre i quan la sol·licitud (còpia per a l'Administració i per a la persona interessada) per a participar en el concurs, estigui signada de manera original per la persona interessada.

La documentació que cal aportar en cada concurs està explicitada en la convocatòria i en la sol·licitud per a participar-hi. És necessari que totes les fotocòpies presentades siguin compulsades.

Cal tenir en compte que a les persones que ja formen part de la UAB, se'ls extreu d'ofici la Fitxa de Serveis Prestats, la Fitxa de Formació i el Currículum de Formació.

A aquests efectes, és primordial que introduïu i mantingueu les vostres dades de formació en constant actualització a través de la intranet – àmbit laboral – formació (Consulta i completa el teu currículum formatiu).

Les compulses de documents originals es faran de manera gratuïta en el moment en què lliuris la documentació al Registre General de la UAB.

A aquest efecte, has d'aportar l'original i la còpia per tal de que el personal del Registre els acari. Després de comprovar que són iguals segellarà la còpia i et retornarà l'original. La còpia compulsada s'adjunta a la documentació que lliures.

En cas de no poder acudir presencialment al Registre General, cal que tinguis en compte que les oficines de Correus no compulsen documents.

Havent iniciat els estudis d'EGB a partir del curs de 1978-1979, el certificat pot ser expedit, a petició de la persona interessada, per qualsevol Institut d'Educació Secundària públic, presentant el llibre d'escolaritat. En cas de no presentar el certificat, durant el procés selectiu es podrà determinar realitzar una prova específica de coneixements de la llengua catalana.

Pots obtenir més informació sobre els coneixements de català a:
- Titulacions equivalents (Ordre VCP/491/2009 i Ordre VCP/233/2010)
- Acreditació de coneixements de català (Decret 161/2002)

A la Unitat de Selecció, se't podrà recuperar la documentació que hagis aportat els darrers 12 mesos. En cas d'haver presentat la documentació amb anterioritat, cal presentar-la de nou.

No és necessari. Totes les comunicacions s'actualitzen en temps real a l’e-tauler. Hi pots fer la subscripció mitjançant un gestor de RSS per rebre totes les actualitzacions. Té un cercador que permet filtrar pel codi de convocatòria.

Només en els casos de les proves de nivell d'idiomes es dóna validesa als resultats durant un any després de la seva realització. Transcorregut aquest any, s'ha de realitzar la prova de nou. Les proves específiques relacionades amb les funcions a realitzar per a la plaça convocada en cap cas seran convalidables.

La Generalitat informa sobre els recursos i mitjans que el Govern de la Generalitat i les universitats catalanes posen a l'abast per a l’acreditació de la competència en terceres llengües, amb l'objectiu d'afavorir la internacionalització i l'adequació a l'espai europeu d'educació superior de la comunitat universitària. Trobareu tota la informació al web de la Generalitat.