La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Administració universitària

Fotografia_gerent
Jaume Tintoré
Funcions

El gerent, d’acord amb el rector i amb les directrius marcades pel Consell de Govern i pel Consell Social, dirigeix i gestiona els serveis administratius i econòmics de la Universitat.

Són competències del gerent, sense perjudici de les que s’atribueixin a altres òrgans:

 • Organitzar els serveis administratius i econòmics i coordinar l’administració dels altres serveis de la Universitat.
 • Exercir, per delegació del rector, la direcció del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.
 • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat relatius a l’organització material i de recursos humans de l’administració universitària.
 • Exercir el control de la gestió dels ingressos i les despeses inclosos en el pressupost de la Universitat, supervisant el compliment de les seves previsions.
 • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat i administrar-lo.
 • Assumir totes aquelles altres competències que li assignin els present Estatuts, les seves normes de desenvolupament i aquelles que el rector li delegui.
Currículum

Llicenciat en Ciències de l’Educació, especialitat Psicologia, per la Universitat de Barcelona (1985), compta amb un Programa de Direcció General i un Programa de Direcció de Recursos Humans per IESE Business School i un Programa de Funció General per ESADE.

Des de l’any 2004 fins al 2016 ha ocupat diferents llocs executius a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). S’ha de destacar la seva experiència com a Director General (2014-2016), com a director general de Transports de Barcelona i Transports d’OCI (2011-2014) i com a subdirector general de Serveis Corporatius i Recursos Humans (2006-2011).

Des de l’any 2000 fins el 2004 va ocupar el càrrec de secretari general del Consell Audiovisual deCatalunya. Anteriorment va ocupar diversos llocs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya: subdirector general de Relacions Sindicals de la Direcció General de la Funció Pública (1996-2000), cap de serveis de relacions sindicals (1994-1996) i col·laborador tècnic de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació (1991-1994).

Mireia Cendrós
Funcions
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit econòmic de la Universitat, al pressupost anual de la UAB, a la promoció econòmica, a les compres, a la contractació administrativa, al medi ambient i a la promoció de l'activitat física de la comunitat universitària.
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Economia.
 • Dirigir i coordinar les estructures organitzatives del seu àmbit: Àrea d’Economia i Finances, Oficina d’anàlisis econòmiques, Unitat de Contractació, Unitat de Compres, Oficina de Medi Ambient i  Servei d’Activitat Física.
 • Dirigir i coordinar la gestió de l’àmbit econòmic central i descentralitzat així com la tresoreria de la Universitat.
 • Analitzar i assessorar els informes d’anàlisi econòmica, tant interns com externs, necessaris per a la gestió de la Universitat.
 • Representar a la Universitat, per delegació de l’equip de govern i del gerent, en l’àmbit econòmic per tal de defensar els interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb la Generalitat de Catalunya, les universitats públiques catalanes, i d’altres organismes públics i privats.
Currículum

Mireia Cendrós Carreras és llicenciada i té el màster en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE.

La seva carrera laboral es va desenvolupar en l’empresa KPMG Peat Marwick com a auditora fins l’any 1996. Posteriorment va desenvolupar el càrrec de direcció financera i controller en l’empresa química Swift Adhesives fins l’any 2003. L’any 2004 es va incorporar a la UPC com a directora de l’Àrea d’Economia i Patrimoni.

L’any 2006 va ser anomenada vicegerent d’Economia de la UAB.

Ivan Martínez
Funcions
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit de gestió de la recerca de la UAB, als projectes internacionals de recerca, a la valorització i patents, a la innovació tecnològica, a les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional i al Parc de Recerca.
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat de Recerca i al Vicerectorat d'Innovació, Transferència i emprenedoria.
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits.
Currículum

Ivan Martínez és llicenciat en Biologia i doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual també ha desenvolupat tasques de recerca i docència.

L’any 1998 assumeix responsabilitats de gestió de l’R+D. Amb experiència i formació en gestió universitària i de l’R+D+I, ha estat avaluador de programes (Generalitat, Ministeri, Comissió Europea) i ha participat en projectes col·laboratius amb xarxes i associacions, estatals i internacionals, de l’àmbit de la gestió de la recerca i la transferència.

L’any 2009 va ser nomenat vicegerent de Recerca de la UAB.

Montserrat Masoliver
Montserrat Masoliver
Funcions
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit acadèmic, a les relacions internacionals, a postgrau, a programació i qualitat de la docència, a treball campus i  a la formació en llengües.
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Estudis i de Qualitat, al Vicerectorat de Relacions Internacionals i de Política Lingüística i al Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat.
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits.
Currículum

Montserrat Masoliver Puig és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat majoritàriament a la UAB, a la qual va accedir l’any 1993. S’ha format en gestió universitària, i ha ocupat diversos càrrecs de gestió i de direcció a la UAB, vinculats principalment a l’ordenació acadèmica: gestora acadèmica de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell (1997-2002), gestora de beques de l’Àrea d’Afers Acadèmics (2002-2003), administradora de centre de les Escoles Universitàries d’Empresarials i d’Informàtica de Sabadell (2003-2006), cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics (2006-2013).

Al desembre de 2013 va ser nomenada vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB.

ImatgeOrganigramaVgPersones
Míriam Giménez
Funcions
 • Col·laborar amb el/la Gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d’enllaç entre el/la Gerent/a i la resta de l’organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l’equip de govern en la planificació estratègica, en l’elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l’àmbit de la gestió, administració i desenvolupament de recursos humans, a la organització, a les polítiques de prevenció i a la salut de la comunitat universitària.
 • Representar la Universitat en l’àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits.
Currículum

Míriam Giménez és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional principalment a la Universitat Politècnica de Catalunya, on ha estat administradora del Departament d'Enginyeria Química, cap del Servei de Personal, impulsora de la Unitat d'Assessorament Laboral per a la Recerca, directora de l'Àrea de Personal Docent i Investigador, i directora de l'Àrea de Personal. A més, ha estat tècnica coordinadora de relacions laborals de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

Les diferents àrees que cobreix aquesta vicegerència s'ocupen de la planificació i execució de les polítiques de personal tant docent com administratiu en múltiples vessants -accés, formació, innovació docent, organització del treball...- així com de la prevenció de la salut laboral: prevenció de riscos laborals, assistència sanitària i promoció de la salut, etc.

ImatgeOrganigramaDirectorDAiL
Albert Texidor
Funcions
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d’enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l’organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració del objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel que fa a l'àmbit de les polítiques d'obres de nous edificis, remodelacions, millora i manteniment de les infraestructures dels Campus, als plans d'inversions destinats a docència i a recerca, als subministraments energètics, la gestió dels espais, les polítiques dels serveis generals i logístics a la comunitat, i de restauració, neteja, reprografia i gestió de la mobilitat.
 • Donar suport a l’equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Economia.
 • Representar la Universitat en l’àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits.
Currículum

Albert Texidor és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Compta amb una àmplia trajectòria professional a empreses de l'àmbit privat i també del sector públic, i ha treballat en projectes i obres en els àmbits de l'edificació, l'enginyeria i els serveis urbans, com a tècnic, i també ha ocupat càrrecs de gestió.

L’any 2023 va ser nomenat Director d’Arquitectura i de Logística.

Fotografia Director TIC
Gonçal Badenes Guia
Funcions
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d’enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l’organització del seu àmbit.
 • Participar i col·laborar amb la política de l’equip de govern en la planificació estratègica, en l’elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l’àmbit de la xarxa de comunicacions, de les infraestructures tecnològiques centrals, als sistemes i aplicacions corporatives i a la seguretat informàtica, així com a l’àmbit del Campus Virtual i del Centre Media.
 • Donar suport a l’equip de govern, en especial al vicerectorat de Campus i de Sostenibilitat.
 • Representar la Universitat en l’àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits.
Currículum

Gonçal Badenes Guia és llicenciat amb premi extraordinari i doctor en ciències físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat involucrat en diversos aspectes de les tecnologies de la informació i la comunicació. Va ser responsable d’integració CMOS a IMEC (Leuven, Bèlgica). Posteriorment va ser CIO i responsable científic del laboratori de nanofabricació a l’ICFO (Castelldefels). Ha estat membre del International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS), col·laborador en la gestió del Plan Nacional TEC al Ministerio, expert nacional al ICT Program Committee del 7è Programa Marc de la Comissió Europea, i ha liderat un bon nombre de projectes TIC internacionals amb participació dels principals actors industrials i acadèmics europeus.

L’any 2018 s’ha incorporat a la UAB com Director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Vicepresidència executiva de la FUAB
Maria Espadalé
Funcions
 • Donar suport a l’equip de govern, i participar i col·laborar en la planificació estratègica, en l’elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a la Fundació UAB.
 • Organitzar els serveis administratius i econòmics i coordinar l’administració dels altres serveis de la Fundació UAB.
 • Exercir la direcció del personal.
 • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat relatius a la Fundació UAB.
 • Exercir el control de la gestió dels ingressos i les despeses inclosos en el pressupost de la Fundació UAB, supervisant el compliment de les seves previsions.
 • Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació UAB i administrar-lo.
 • Assumir totes aquelles altres competències que li assignin els present Estatuts, les seves normes de desenvolupament i aquelles que el/la rector/a li delegui.
Currículum

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (itinerari Relacions Internacionals) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), compta amb un Diploma de Postgrau en Comunicació Empresarial per l'Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2001) i un Màster en Gestió i Direcció Universitàries per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

Treballa a la UAB des de l'abril de 1997, on ha estat tècnica d’auditories de gestió acadèmica i del sistema ISO de Qualitat del Servei de Biblioteques (fins al gener 2000) i cap de l'Oficina de Coordinació Institucional (febrer de 2000 - gener de 2009). Des de novembre de 2011 és l'administradora de centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia.

També ha treballat com a documentalista, redactora i formadora a la Fundació CIDOB, Centre d'Informació i Documentació Internacionals, (1989-1993) i com a gerent del Centre UNESCO de Catalunya, associació sense ànim de lucre que duia a terme projectes procedents de convocatòries competitives a escala autonòmica, estatal i europea (gener de 2009 - octubre de 2011).

Maria Espadalé al Directori de la UAB