La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Vg. Ordenació Acadèmica - Funcions dels àmbits que en depenen

L’Àrea d’Afers Acadèmics és una unitat de gestió que té com a missió garantir als usuaris de la comunitat universitària la provisió eficient i ajustada a les directrius, la legislació i les normatives vigents, dels serveis de gestió acadèmica, amb la finalitat de garantir l’adequació dels expedients acadèmics dels estudiants i facilitar el desenvolupament de la docència.

Les seves funcions principals són:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar globalment els processos de l’àmbit d’afers acadèmics, des de l’accés a la Universitat o la matrícula fins a l’expedició de títols.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments oficials.
 • Assessorar i tutoritzar els centres propis i adscrits, i donar-los suport tècnic, en l’àmbit dels afers acadèmics de la Universitat.
 • Gestionar les dades del pressupost d’ingressos de matrícula i traslladar‐les a l’Àrea d’Economia i Finances per fer les liquidacions pressupostàries.

L’Àrea de Relacions Internacionals és una unitat de gestió que té com a missió donar suport a l’Equip de Govern de la UAB en les accions vinculades a la internacionalització de la Universitat i ser el punt de referència en la promoció dels programes de mobilitat i per als programes educatius internacionals adreçats a la comunitat universitària.

Les seves funcions principals són:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar la gestió dels programes de mobilitat.
 • Donar suport a l’Equip de Govern en l’establiment de la política internacional de la UAB.
 • Impulsar les relacions internacionals i col•laborar en la millora del coneixement exterior de la UAB.
 • Donar servei d’atenció i assessorament a membres de la comunitat universitària procedents d’altres països.

L’Oficina de Qualitat Docent és una unitat de gestió que té com a missió donar suport als òrgans de govern i a la comunitat universitària en el disseny, la implementació i el seguiment dels processos de planificació dels programes docents i de l’avaluació institucional de la qualitat, d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i la normativa vigents, amb la finalitat de garantir la millora continuada en els seus diferents àmbits d’actuació i retre comptes als grups d’interès.

Les seves funcions principals són:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar els processos, assessorar tècnicament i donar suport en la implementació del MARC PER A LA VERIFICACIÓ, EL SEGUIMENT, LA MODIFICACIÓ I L’ACREDITACIÓ DE TITULACIONS OFICIALS.
 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar els processos per a l’avaluació de la qualitat establerts per les agències de qualitat i la mateixa universitat, incloent els quadre de comandament dels indicadors de qualitat dels programes
 • Gestionar el Sistema de Garantia de Qualitat de la UAB, coordinant, assessorant i donant Suport tècnic en la implementació dels SGIQ dels centres propis i adscrits.
 • Donar suport tècnic a les accions per a la formació i innovació per a la docència de qualitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar els processos per a la Formació i Innovació per a la docència de qualitat i col·laborar en el seu disseny.
 • Col·laborar amb les Agències de Qualitat, AQU, en el disseny i planificació de les enquestes d’Inserció Laboral

El Servei d’Ocupabilitat és una unitat de gestió que té com a missió facilitar la inserció laboral tant nacional com internacional, fomentar l’esperit emprenedor i dur a terme totes aquelles accions per a la millora de l’ocupabilitat dels estudiants i els graduats universitaris.

Les seves funcions principals són:

 • Facilitar la inserció professional d’estudiants i titulats de la UAB a través d’empreses i institucions, tant nacionals com internacionals, que busquen a la Universitat els professionals i el talent més adients.
 • Oferir als estudiants la possibilitat d’aplicar i completar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici de les activitats professionals, que en facilitin l’ocupabilitat i en fomentin la capacitat d’emprenedoria.
 • Dur a terme accions d’orientació professional que donin eines i instruments als estudiants i titulats per millorar l’ocupabilitat.
 • Donar suport i oferir recursos per fomentar l’esperit emprenedor a totes aquelles persones de la Universitat que generin noves idees de negoci.

La Unitat de Planificació i Programació Docent és una unitat de gestió que té com a missió facilitar el disseny, la implantació i el seguiment de la programació d’activitats docents, d’acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i la normativa vigents, amb la finalitat de garantir la millora continuada en els seus diferents àmbits d’actuació.

Les seves funcions principals són les següents:

 • Dissenyar, planificar, organitzar i coordinar les eines per a la gestió de la planificació i la programació de la docència.
 • Assessorar, donar suport tècnic i tutoritzar als diferents agents que intervenen en la planificació i programació docent.
 • Vetllar pel correcte funcionament dels serveis docents i per l’acompliment del professorat, per tal d’aconseguir la màxima eficiència i transparència en la programació docent.

El Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a missió dur a terme les accions necessàries per desenvolupar les línies estratègiques que determinin els òrgans de govern de la UAB en matèria de política lingüística.

Les seves funcions principals són:

 • Actuar com a òrgan tècnic dels òrgans de govern de la UAB que tinguin competències en matèria de política lingüística.
 • Programar, organitzar i impartir cursos de llengües.
 • Avaluar i acreditar nivells de domini de llengües.
 • Prestar serveis d’assessorament lingüístic i de traducció i correcció de textos.

L’Institut de Ciències de l’Educació és un institut propi de la UAB que té com a missió esdevenir un espai de trobada entre la Universitat i l’educació preuniversitària i contribuir al desenvolupament professional del professorat universitari i preuniversitari, potenciant la innovació i la recerca en els diferents àmbits de l’activitat acadèmica i especialment en la docència.

Les seves funcions principals són les següents:

 • Promocionar i difondre els estudis de grau de la UAB als centres d’ensenyament secundari.
 • Coordinar la formació del professorat d’educació superior i d’educació pre‐universitària.
 • Ser el centre de referència per al professorat de la UAB i d’ensenyaments pre‐universitaris per a la millora de la docència, la innovació i la recerca educatives, esdevenint alhora un espai de trobada entre la universitat i els nivells educatius pre‐universitaris.
 • Donar suport tècnic a programes i projectes relacionats amb l'ensenyament‐aprenentatge.

L’Escola de Doctorat és un centre docent que té com a objectiu prioritari l'organització dels ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat, amb el ferm compromís de desenvolupar polítiques de qualitat i millora permanent dels programes de doctorat.

L'Escola de Doctorat de la UAB vol respondre als reptes del moment i de la societat, participant activament en promoure la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'ha d'establir el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

Les seves funcions principals són:

 • Organitzar, gestionar i supervisar l’oferta acadèmica dels estudis de doctorat a la UAB, a proposta dels departaments i instituts de recerca de la UAB, com a fruit de l’activitat de recerca dels professors i investigadors i de l'estratègia de recerca de la Universitat.
 • Esdevenir un punt d’intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut.
 • Vetllar per la qualitat dels programes de doctorat.
 • Afavorir la incorporació de doctors i doctores al sector empresarial i la internacionalització del doctorat.
 • Donar suport tècnic i assessorament normatiu a les unitats bàsiques de la universitat (centres i departaments).

L'Escola de Postgrau té com a missió principal coordinar, gestionar i impulsar l'oferta formativa de formació continuada de la UAB. Està concebuda com un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut.