Coneix la UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Vg. Recerca - Funcions dels àmbits que en depenen

 • Gestionar projectes competitius i subvencions de recerca.
 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions de concessions…
 • Gestionar la col·laboració entre la Universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats d’R+D.
 • Coordinar en temes de recerca altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades, orientada a la presa de decisions, sobre l’activitat i la producció científiques de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts)
 • Obtenir indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca…) i visibilitzar la producció científica.
 • Donar suport a les activitats derivades de la política científica de la UAB (vicerectorats) i executar-les.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

 • Facilitar i gestionar la participació de la UAB en els programes de recerca de la Unió Europea.
 • Facilitar informació als investigadors de la UAB sobre tots els recursos disponibles per a l’R+D en l’àmbit internacional, en general, i europeu, en particular.
 • Donar assessorament en la participació i el lideratge en projectes internacionals: definició del projecte, elaboració de pressupostos, revisió de convenis (consortium agreements), contractes amb la Comissió Europea...
 • Coordinar-se amb l’oficina europea de l’A4U (OPERA): elaboració del pla estratègic, identificació d’experts, etc.
 • Preparar i executar projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions (Eurociencia, LiderEU, etc.)
 • Donar suport al desenvolupament d’activitats que requereixin un enfocament temàtic (salut i alimentació, TIC, medi ambient i ciències socials i humanitats):definició de clústers;jornades;treball en xarxa.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

 • Donar assessorament en estratègies de protecció (IPR).
 • Avaluar i protegir els resultats de recerca.
 • Elaborar estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
 • Valoritzar els resultats de recerca: definir proves de concepte, cercar finançament, cercar socis.
 • Elaborar els acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
 • Participar, conjuntament amb el PRUAB, en els processos de comercialització i creació d’EBT.
 • Preparar i executar projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions (PETRA, ACCIÓ,...)
 • Participar en xarxes nacionals i internacionals.
 • Fer jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.

Donar suport bibliogràfic i documental a les activitats docents i de recerca que es duen a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Promoure la qualitat de les dades de recerca, optimitzar la qualitat dels serveis i garantir el compliment dels sistemes de qualitat establerts.

Proposar, elaborar i gestionar projectes estratègics institucionals, i donar assessorament en aquest àmbit al vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació i al vicerectorat d’Investigació.
 

Planificar, gestionar i fer el seguiment de les actuacions estratègiques amb les institucions de l’entorn adreçades a impulsar la recerca i la transferència de la Universitat i contribuir al desenvolupament territorial i regional, així com planificar les estructures pròpies de recerca de la Universitat, amb les mateixes finalitats.

Planificar i supervisar la informació necessària per a la Comissió de Transferència, així com el seguiment dels seus acords.