La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Dir. TIC - Funcions dels àmbits que en depenen

 • Planificar, garantir i analitzar la qualitat i la coordinació dels processos relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i dels sistemes d'informació, per facilitar l'execució dels processos de negoci i la consecució dels objectius establerts en la planificació estratègica de la UAB.
 • Col·laborar en la planificació estratègica, en la definició d'objectius i en la posada en funcionament de nous projectes TIC en els àmbits de l'ordenació acadèmica, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i en la resta d'àmbits operatius i instrumentals de la universitat.
 • Col·laborar amb la Gerència i amb les diferents àrees funcionals en la planificació de nous sistemes d'informació i en l'adaptació dels existents per al desplegament dels objectius estratègics.
 • Facilitar la interacció amb les diferents àrees funcionals de la universitat; així com la supervisió i la coordinació dels productes obtinguts i dels recursos emprats en l'anàlisi i la planificació de sistemes d'informació.
 • Definir les metodologies de gestió aplicables dins l'àmbit de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació orientades a la millora de l'eficiència.
 • Desenvolupar i mantenir, amb mitjans propis, eines complementàries als sistemes de gestió i adaptacions a solucions de suport a la docència, Campus Virtual i Portal corporatiu.
 • Coordinar el funcionament dels Serveis d’Informàtica Distribuïda i la interrelació amb les estructures territorials de la universitat, facilitant la implantació i la utilització dels sistemes d'informació i els recursos informàtics a tota la universitat.
 • Definir les directrius de disseny de les aplicacions i serveis, pel que fa a la descripció de procediments i interfícies de persones usuàries amb l'objectiu de facilitar-ne el seu ús.

 • Definir les línies generals d’actuació en matèria d’informàtica i de comunicacions de la UAB.
 • Definir, implantar i mantenir els sistemes informàtics de la UAB i la xarxa de dades, així com els serveis associats, executant les actuacions i projectes que permetin assolir els objectius.
 • Gestionar i administrar els sistemes informàtics i la xarxa de dades de la UAB, així com el servei de telefonia fixa i mòbil, posant‐los al servei dels usuaris de docència, recerca i gestió i garantint el seu funcionament i disponibilitat.
 • Vetllar perquè la universitat disposi dels instruments necessaris per al seu desenvolupament informàtic.
 • Definir, implantar i distribuir el programari específic per a la gestió.
 • Garantir la seguretat, la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les
 • comunicacions.
 • Gestionar el Centre d’Atenció i Suport per atendre consultes, peticions i incidències dels usuaris de serveis informàtics, en coordinació amb els Serveis d’Informàtica Distribuïda que donen el suport presencial.
 • Gestionar els contractes amb proveïdors per l’administració i manteniment dels productes, serveis i infraestructures tecnològiques i el CPD.