Mobilitat Internacional

Beques i ajuts per al UAB Exchange Programme


BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL UAB EXCHANGE PROGRAMME

En funció del pressupost per al curs 2021/2022 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants dels centres propis i dels centres adscrits de la FUAB (Fundació UAB) que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.

Els fons econòmics poden provenir de la UAB o del Programa Erasmus+ KA107. S'atorgarà com a màxim un ajut per estudiant.

Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles.

En tots els casos s’adjudicaran els ajuts per ordre de nota de participació.

D'acord amb l' Article 174 de la Normativa Acadèmica de la UAB, els estudiants que hagin fet una estada d’intercanvi amb el programa propi de la UAB en convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir de beca en el mateix programa i les seves sol·licituds només seran tingudes en compte en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants.

A continuació trobaràs informació més detallada de cadascun dels ajuts:


UAB:

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques per als estudiants dels centres propis i dels centres adscrits de la FUAB (Fundació UAB). Els imports d’aquestes beques dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

• Anual: 1.200€
• un semestre: 750 €
• estades iguals o inferiors a 3 mesos: 500 €

Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre els estudiats amb plaça assignada.


BEQUES SANTANDER IBEROAMERICA GRADO:

El Banco Santander ens ha comunicat que per al curs 2021/22 no convocarà ajuts del programa Iberoamérica Grado per a destinació a universitats de l’àmbit d’Iberoamèrica i que tenen signat un acord específic de col·laboració amb el Banco Santander.


AJUTS DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107:

Erasmus+ KA107 UAB-Partner Countries: Es tracta d’ajuts provinents de fons del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea. Per poder sol·licitar aquests ajuts, és imprescindible haver obtingut una plaça del UAB Exchange Programme prèviament. El període de sol·licitud estarà obert  fins el 15 de març de 2021.

Erasmus+ KA107 A4U: Aquests ajuts els gestiona el consorci de la A4U, per a estades a Rusia, Sudáfrica, Irán, Indonesia y Vietnam, més informació sobre destinacions i terminis aquí.


Forma de pagament dels ajuts de la UAB:

La beca s'abonarà en dos terminis: per accedir al primer pagament, del 80% del total de la beca, caldrà haver enviat escanejat el document de compromís signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu sigma, haver acreditat la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil i haver signat la Declaració responsabilitat Covid-19, i haver lliurat el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament serà del 20% restant menys l'import de l'assegurança, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat el certificat d’estada.

Forma de pagament de l'ajut Programa Erasmus+ KA107:

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ KA107 per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu sigma i lliurat el certificat d’arribada, haver acreditat la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil i haver signat la Declaració responsabilitat Covid-19. Els passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat i hagi realitzat els següents tràmits: aportar el certificat d’estada original signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i emplenar l’informe sobre l’estada realitzada que rebrà per correu electrònic a la seva adreça institucional). Tots aquells alumnes que no hagin lliurat la documentació exigida en la data informada en el moment de la concessió de l’ajut, es donarà per renunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat.


Tots aquells alumnes que a data 30 de novembre del curs següent a l’estada no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

En el cas d'ajuts Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado caldrà que l'estudiant disposi d'un compte corrent a l'entitat Banco Santander, que serà el compte on es farà efectiu l'ajut.


Compatibilitat dels ajuts del UAB Exchange Programme

Per tal d’afavorir que el major nombre d’estudiants d’aquest programa puguin gaudir de finançament, els ajuts atorgats per la UAB en el marc del UAB Exchange Programme seran incompatibles amb altres ajuts d’igual o superior quantia dels quals la UAB en pugui tenir coneixement

Els ajuts atorgats per la UAB en el marc del UAB Exchange Programme seran incompatibles amb els ajuts corresponents al programa Erasmus+ KA107.

En el cas de gaudir de dos ajuts que siguin incompatibles, l’estudiant haurà de renunciar per escrit a un d’ells.
 


AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I UAB Exchange Programme

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.*

Més informació a www.agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.

Els pagaments que es gestionen a través de la UAB s'ordenaran un cop al mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats rebuts fins aquell moment. Heu de calcular que, a partir de la data en què s'ordena el pagament, la transferència triga unes tres setmanes a fer-se efectiva. Durant el mes d'agost no es gestionarà cap pagament.

 


No es farà cap pagament d'ajuts del curs 2020-21 amb posterioritat al 30 d'octubre de 2021.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'estudiant.

 

ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

 

AJUTS ESPECÍFICS PER ESTADES A ÀSIA (incompatibles amb l’ajut de la UAB):

Per conèixer les especificitats de cada ajut podeu escriure a: uab.exchange.programme@uab.cat

Japó:

  • JASSO  80,000yens/mes o 669€/mes
  • MEXT  (N2 japonés)  117,000 yens/mes o 979€/mes

Korea:

  • DUO  1.000€/mes (només 4 mesos) 4.000 al semestre
  • Global Korea Scholarship  388€/mes (només 4 mesos) 1.552 al semestre

Xina:

Més informació al web del SEPIE: Agencia Española para la Internacionalización de la Educación

http://sepie.es/e-sepie/index.html