Mobilitat Internacional

Ajuts econòmics

Ajuts econòmics

BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea i del MEFP (Ministeri d’Educació i Formació Professional) per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. Els estudiants amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut bàsic i/o l’addicional, només han de sol·licitar els ajuts del Banco de Santander i la beca MOBINT a l’AGAUR.

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA. Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver completat els següents passos: Presentat el Conveni de subvenció original signat digitalment; Emplenat l’apartat de Dades bancàries a l’aplicatiu sigm@; Presentat el Certificat d’arribada i Presentat la “Declaració de responsabilitat/viatge” signada digitalment. Tots 4 passos són imprescindibles per a rebre el pagament, trobareu més informació de com realitzar cada pas al Dossier Informatiu.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat i hagi realitzat els següents tràmits: Aportat el Certificat d’estada original signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i Emplenat l’lnforme sobre l’estada realitzada a través de l'aplicatiu de la CE (Beneficiary Module).

Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a què un mes és igual a 30 dies).

A tots aquells alumnes que, a data 30 de setembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls donarà per renunciada la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat. El fet de no lliurar la documentació dins del termini establert implicarà el retorn de totes les quantitats abonades.

L
a resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriamentla la concessió d’un ajut econòmic que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades. En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants amb plaça adjudicada, es prioritzaran les mobilitats dels centres propis de la UAB, atorgant un màxim del 10% dels ajuts als estudiants de centres adscrits. En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+ es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de doctorat. La resta d’estudiants que facin una estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ ho podran fer en la modalitat “beca zero” sense dotació econòmica.

Dotació de l'ajut - Quadre dels imports dels ajuts (Suport individual) segons fons de finançament (projecte Erasmus+) i països de destinació:

  PAÍS DE DESTINACIÓ

IMPORTS

 Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega i Suècia

 Projecte 2022: 310 €/mes

 Projecte 2023: 350€/mes

 Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre

 Projecte 2022: 260 €/mes

 Projecte 2023: 300€/mes

 Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República de Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia

 Projecte 2022: 210 €/mes

 Projecte 2023: 250€/mes

Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats (per a tots els grups de països): 250€/mes

Els estudiants amb menys oportunitats, són els que compleixin un d'aquests criteris:
•    Haver-se beneficiat d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’una beca per fer estudis universitaris i altres estudis superiors concedida pel Departament d’Educació, Política Lingüística i Cultura del País Basc,  durant el curs anterior o durant el curs actual de la convocatòria. 
•    Tenir la condició de refugiat o de persona amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
•    Tenir reconeguda i qualificada una discapacitat igual o superior al 33% i acreditar-ho.
•    Tenir altres problemes de salut documentables, incloent-hi malalties greus, malalties cròniques o qualsevol altra situació relacionada amb la salut física o mental que dificulti la participació en la mobilitat.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius: família nombrosa, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme durant el curs en què es realitza l’estada.
•    Tenir exempció de taxes per algun dels següents motius:  beques del Programa Finestreta, beques Salari-Ítaca.
•    Tenir alguna d’aquestes altres situacions i acreditar-ho: rebre la prestació d’ingrés mínim vital o renda mínima d’inserció, rebre la prestació d’orfandat, tenir un informe de serveis socials que acrediti la situació de risc d’exclusió social de la unitat familiar, tenir un certificat de situació de dependència o participants amb persones dependents a càrrec, estudiants amb contractes de treball a temps complet i/o família monoparental.

Si compleixes algun dels requisits, cal acreditar-ho prèviament a Sigma.

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada.Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit.


BEQUES SANTANDER ERASMUS
Per a estudiants dels centres propis i de l'Escola FUAB Formació. El Banco Santander va oferir per al curs 2023/24 unes beques complementàries a les beques Erasmus+. La UAB ha obtingut en total 50 beques:

  • 2 beques de 1000€
  • 48 beques de 500€

Aquestes beques s’assignaran seguint els criteris establerts pel Banco Santander, segons criteris acadèmics. No es finançaran estades inferiors als 2 mesos de durada i cal que els estudiants s’hi inscriguin en el termini indicat a  www.becas-santander.com.

Les beques es destinaran a estudiants amb la millor nota de participació, prioritzant les beques de major quantia pels estudiants que haguessin rebut el curs anterior una beca general del Ministeri i/o que acreditessin legalment una discapacitat igual o superior al 33%.

Les beques d’import superior a 500€ s'abonaran en dos terminis: per accedir al primer pagament del 70% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat. Tots 4 passos són imprescindibles per rebre el pagament. El segon pagament serà del 30% restant, i es farà a la tornada de l’estudiant un cop hagi presentat el certificat d’estada.

Les beques d’import igual o inferior a 500€ s’abonaran en un sol termini: per accedir al pagament del 100% del total de la beca, caldrà haver enviat dos exemplars signats del conveni de subvenció, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a l’aplicatiu SIGMA amb l’IBAN del Banco de Santander, haver lliurat el certificat d’arribada i signat la Declaració responsabilitat. Tots 4 passos són imprescindibles per rebre el pagament. Tanmateix, és obligatori a la tornada de l’estudiant presentar el certificat d’estada.

AJUTS COMPLEMETARIS per a tots dos programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Beques MOBINT – AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional.  En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Més informació a agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.

ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

COMPTABILITAT DE L'AJUT ERASMUS+ AMB ALTRES AJUTS 

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic, en la modalitat de beca zero.