Recerca i assessorament

Emprenedoria, gestió d'empreses i gènere

La gestió de les empreses turístiques, especialment dels hotels, permet estudis com l’anàlisi d’eficiència entre producció i recursos disponibles. A la vegada, la gestió comptable i financera seria un dels altres pilars d’aquesta línia de recerca per cercar elements que millorin la gestió dels negocis turístics.  

L’estreta relació de l’Escola amb el sector hoteler a partir de programes de pràctiques, de les ofertes laborals i la presència de l’Hotel Campus permeten aplicacions empíriques de coneixements teòrics obtenint un valor afegit, tant des del punt de vista acadèmic com del sector turístic.

L’emprenedoria i la creació d’empreses en el sector turístic és una altra via que pot vincular estudis sobre l’impacte del gènere, la productivitat, la millora en l’ocupació del sector i una nova visió en la gestió dels recursos humans.

A més, l’Escola impulsa el Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU), que promou i assessora l’activitat emprenedora tant a l'Escola com a la resta de la Universitat Autònoma de Barcelona pels seus estudiants de Grau i Màster, exestudiants i altres membres de la comunitat. Aquesta opció pot servir de plataforma per copsar les interrelacions entre les intencions emprenedores en l’àmbit universitari i l’emprenedoria ja existent en el mercat turístic.

Exemples de recerques realitzades en aquest àmbit: