Mecenatge UAB Busquem solucions de futur!

Avantatges fiscals

Deduccions fiscals per a donacions

Em puc desgravar la donació?

Sí, les persones físiques es poden deduir de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques el 80 % fins a 250 € del valor de la donació, i per donacions superiors a 250 €, el 40 %. Per a donacions recurrents, a partir del tercer any, la deducció passa del 40 al 45 %.

A més, les persones físiques, contribuents a Catalunya, que facin donatius a favor de universitats catalanes, i altres centres de recerca integrats a universitats catalanes tenen dret a una deducció del 30 % de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota íntegra autonòmica. La suma d'aquesta deducció juntament amb la deducció per donatius a favor d'entitats sense finalitat de lucre establerta per la normativa de l'Estat no pot superar en cap cas el percentatge de deducció del 100 %.

Per exemple, si un any una persona fa un donatiu de 100 €, podrà deduir-se 80 € a la part estatal, i 20 € a la part autonòmica catalana. (cal tenir en compte però, que si la persona fa donatius a altres entitats i el valor total és superior a  250 €, el % de deducció es redueix).

 
Com a persona jurídica, quant em puc deduir?

Per a les persones jurídiques la deducció a la quota íntegra serà del 40 % de l’import de la teva donació en l’Impost de Societats. Per a donacions recurrents, a partir del tercer any, aquesta deducció incrementa al 50 %.

Per exemple, si una empresa fa un donatiu de 1.000 €, podrà deduir-se 400 €.