La Fundació Salut i Envelliment UAB

Perfil del contractant

Perfil del contractant

NOTA INFORMATIVA: Aquesta pàgina mostra les publicacions de procediments de contractació fins el dia 30 de juny de 2015. Per veure les publicacions a partir del dia 1 de juliol de 2015 cal anar a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Informació de les licitacions en curs i de les adjudicacions d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

Licitacions:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs

 

Publicació de convocatories:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs

 

Publicació d'esmenes:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs

 

Adjudicacions de contractes no subjectes a regulació harmonitzada:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs

 

Adjudicacions de contractes subjectes a regulació harmonitzada:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs

 

Publicació de la formalització dels contractes:

En aquests moments no hi ha cap procés en curs