Empreses derivades de la UAB

Les empreses derivades són projectes empresarials sorgits de l’entorn de la recerca de la UAB en el marc dels processos de transferència del coneixement.

Les empreses derivades poden respondre a tres tipologies:

  1. Empresa de base tecnològica de la UAB (EBT): empresa basada en la tecnologia o en el coneixement científic promoguda per la UAB i amb participació directa o indirecta de la Universitat en el capital social, i oberta a la participació en aquest capital de personal docent i investigador i personal investigador de la UAB, i que té per finalitat l’explotació de resultats de la recerca de la UAB de caràcter tecnològic o lligada al coneixement científic i com a objecte social algun dels establerts a l’article 56.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible.
  2. Empresa derivada de la UAB (spin-off): empresa de nova creació que té per finalitat l’explotació de resultats de la recerca de la UAB, promoguda i participada, pel que fa al capital social, per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB, amb els límits que estableix la legislació vigent, però sense participació de la UAB en aquest capital.
  3. Empresa emergent de la UAB (start-up): empresa de nova creació amb una alta capacitat innovadora, creada i participada per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB o qualsevol altra persona vinculada a la UAB en els cinc anys anteriors a la constitució de l’empresa, i que no tingui per objecte l’explotació de resultats de la recerca de la UAB.
 
Informació sobre les empreses derivades de la UAB.