Recerca

Sol·licituds per convocatòries de recerca de la UAB

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vol continuar impulsant la captació i la retenció de talent investigador per potenciar les activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB. 
Atesa la gran dificultat actual per afavorir l’accés de personal investigador a llocs de treball estables, derivada dels límits imposats pel compliment de la taxa de reposició, la UAB va decidir obrir unes convocatòries per a la captació i la retenció de talent investigador el 2017 i el 2018, mitjançant la contractació temporal però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el context ho permeti. 
Enguany, per tal de donar continuïtat a l’acció endegada, la UAB vol fer una nova convocatòria per a la formalització de cinc nous contractes.
Per a més informació, podeu consultar la Convocatòria.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2/05/2021 i acaba el 14/06/2021.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud 
Un cop omplert, guardeu el formulari com a PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, tal com especifica la Convocatòria, els següents documents: 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud i la documentació requerida) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
Seguint les indicacions de la Convocatòria, la vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern, competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.


RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: recerca.respon@uab.cat