Recerca

Altres tràmits de recerca

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
Podeu consultar la Normativa d’acreditació de tasques de recerca.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

El personal d’administració i serveis que desenvolupa tasques de responsabilitat en recerca i transferència dins de l’activitat pròpia de la Universitat Autònoma de Barcelona pot sol·licitar el reconeixement d’aquesta activitat, sempre que es compleixin tots els requisits següents:

  • Gaudir d’una vinculació contractual o estatutària amb la Universitat Autònoma de Barcelona a temps complet i estar enquadrat com a personal d’administració i serveis laboral o funcionari.
  • Tenir el títol de doctor.
  • Tenir la categoria LG1 (personal laboral) o pertànyer al grup A (personal funcionari).

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Per obtenir el reconeixement es imprescindible acreditar, en els darrers 5 anys:

Pels perfils principalment de recerca:

  • Participació acreditada en almenys en 1 projecte competitiu per una durada mínima de 3 anys durant el període avaluat. Aquest requisit l'haurà de confirmar el director/a del departament o responsable amb el seu informe de suport a la presentació de la sol·licitud de reconeixement de la recerca i la transferència.
  • Ser autor/a d’almenys 3 publicacions de recerca indexades (Scopus o JCR) o 3 capítols de llibre en l’àrea de treball indexats en SPI o 1 llibre publicat en editorials reconegudes a l’àrea de treball.

Pels perfils principalment de transferència:

  • Participació acreditada en convenis de transferència amb una durada acumulada d’almenys tres anys durant el període avaluat.
  • Participació acreditada en almenys 1 projecte competitiu o ser autor/a d’almenys 2 publicacions de recerca indexadeso 2 capítols de llibre en l’àrea de treball indexats en SPI o 1 llibre publicat en editorials reconegudes a l’àrea de treball.

La Comissió considera que aquests criteris poden ser representatius de totes les àrees de recerca de la nostra universitat multidisciplinar. En cas que es detectés alguna àrea on no s’ajustessin, la Comissió podrà adaptar-los adequadament.

SOL·LICITUD

Primer. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'acreditació de tasques de recerca
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, el vostre curriculum vitae on identifiqui l’activitat de recerca que motiva la sol·licitud, en el següent format i un informe dels vostres responsables orgànics i funcionals 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud, el curriculum vitae i l'informe) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió ad hoc delegada de la Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:   agr.gestio.recursos@uab.cat 

DESCRIPCIÓ Tramitació de l'autorització de participació en projectes i grups externs a la UAB. La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'autorització ompliu la següent  Sol·licitud de participació en Projectes Externs i envieu-la a recerca.respon@uab.cat per la tramitació de la seva signatura.

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada pel Vicerectorat i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 586 8491
Correu electrònic: recerca.respon@uab.cat 

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de certificats d’ajuts/convenis de recerca de la UAB, per al personal de la UAB.


SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar el certificat ompliu i envieu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
El certificat sol·licitat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic del sol·licitant.

Tingueu en compte a l'hora de fer la sol·licitud, que per executar el certificat es poden trigar fins a 7 dies laborals. 


RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: egreta@uab.cat

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de certificats d’ajuts/convenis de recerca de la UAB, per a personal extern a la UAB.

SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar el certificat ompliu i envieu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
El certificat sol·licitat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic del sol·licitant.

Tingueu en compte a l'hora de fer la sol·licitud, que per executar el certificat es poden trigar fins a 7 dies laborals. 

RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: egreta@uab.cat

DESCRIPCIÓ 

Servei d’inclusió de projectes o convenis no gestionats per la UAB a EGRETA.

SOL·LICITUD 

RESOLUCIÓ
El projecte o conveni s’inclourà a EGRETA el més aviat possible un cop es revisi i es comprovi que la documentació adjunta és la requerida.

RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: egreta@uab.cat

DESCRIPCIÓ
A les convocatòries nacionals es defineix l'equip de treball com el format per aquelles persones que participin en l'execució del projecte i que no figurin com a IP ni com a personal de l'equip de recerca, ni siguin incompatibles.

Podran pertànyer a l'equip de treball, però no al de recerca, el personal que cumpleixi amb els requisits segons la convocatòria. Recordeu que el personal associat/substitut no pot participar en projectes de recerca amb la seva vinculació a la UAB.

Consulteu que els candidats cumpleixen els requisits per cada convocatòria abans de presentar la sol·licitud.

SOL·LICITUD

Primer. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'incorporació de personal a l'equip de treball.
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament (l'ha de signar l'IP i la persona que s'ha d'incorporar). Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. Envieu la sol·lictud signada a ajuts.agr@uab.cat, indicant a l'assumpte "Incorporació Equip Treball + Referència de l'ajut" .

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà revisada, si la persona compleix amb els requisits se la incorporarà a l'equip de treball a EGRETA. No es notificaran individualment les incorporacions.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Correu electrònic: ajuts.agr@uab.cat 

DESCRIPCIÓ

La convocatòria d’SGR estableix que la composició dels grups de recerca estarà format per: 

b) Doctors i doctores contractats a dedicació completa: personal investigador amb el grau de doctor i amb una vinculació en actiu i a temps complet amb qualsevol entitat que compleixi els requisits per poder ser una entitat beneficiària d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores. Els contractes ICREA, els contractes dels programes Ramón y Cajal, Miguel Servet, Beatriz Galindo, i els contractes postdoctorals dels programes Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Sara Borrell, María Zambrano i Margarita Salas (sempre que impliquin vinculació contractual amb les universitats), Marie Skłodowska-Curie o similars amb una durada mínima de dos anys s'equipararan a contractes a dedicació completa.

    Aquest personal es codificarà a EGRETA com INV

c) Altres membres: també es podrà incloure personal investigador doctor o no doctor, emèrit, tècnic de suport a la recerca i personal en formació predoctoral, que haurà de tenir una vinculació en actiu, a temps complet o parcial, mitjançant contracte o beca amb una entitat que compleixi els requisits per poder ser beneficiària d'acord amb el que preveuen aquestes bases reguladores, o mitjançant un contracte amb una empresa dins del programa de Doctorats Industrials. El personal en formació o predoctoral no podrà ser membre del grup si l'única vinculació amb la institució és la matrícula universitària.

    Aquest personal es codificarà a EGRETA com COL

d) Tots els membres del grup han d'estar vinculats a universitats, centres de recerca o altres institucions de recerca del sistema català i dur a terme la seva recerca a Catalunya.

Pel que fa als col·laboradors, la convocatòria estableix:

e) Els grups de recerca també podran incloure col·laboradors i col·laboradores, que podran ser investigadors d'institucions de recerca de fora de Catalunya o persones vinculades a empreses o a centres d'ensenyament no universitari o a administracions i que realitzin col·laboracions puntuals però que no desenvolupin una tasca estable habitual ni contínua amb el grup de recerca. Els col·laboradors s'esmentaran a la sol·licitud a l'apartat pertinent i no computaran en cap cas com a membres del grup ni es comptabilitzaran els seus mèrits curriculars.

    Aquest personal no s’inclourà a EGRETA

Recordeu que el personal associat/substitut no pot participar als SGR  amb la seva vinculació a la UAB.

Pel que fa a les baixes als equips, la convocatòria estableix:

4.7 Durant els primers 12 mesos a comptar des de la resolució de la convocatòria no es tramitarà cap baixa dels membres dels grups de recerca. Fora d'aquest període, podran autoritzar-se les baixes de membres dels grups de recerca que no siguin el coordinador o la coordinadora, sempre que siguin per causa major: pèrdua de la vinculació laboral, baixa laboral de llarga duració o traspassament. En qualsevol cas, la composició dels grups de recerca per motiu de baixes no podrà variar més d'un 20 % respecte de la composició inicial del grup. Una variació en la composició del grup superior a aquest percentatge podrà suposar la pèrdua del reconeixement com a grup de recerca i la revocació del finançament atorgat, si escau.

    No es podran tramitar baixes fins l’abril de 2024

Podeu consultar les bases reguladores i la convocatòria aquí.

SOL·LICITUD

Primer. Descarregueu el document excel que trobareu a la web d’AGAUR.

Ompliu la informació referent al personal que voleu incorporar al grup d’acord amb la convocatòria i les bases reguladores.

En el cas que la persona que es vulgui incorporar no tingui vincle amb la UAB caldrà adjuntar l’autorització del representant legal de la seva institució a participar a l’SGR.

Segon. Envieu el document excel (sense signar) a ajuts.agr@uab.cat, indicant a l'assumpte "Alta + Referència SGR" .

RESOLUCIÓ

La vostra sol·licitud serà revisada, si la persona compleix amb els requisits, es procedirà a la signatura de la Vicerectora i s’enviarà a l’AGAUR. No es notificaran individualment les trameses. Una vegada l’AGAUR resolgui les altes s’incorporaran a EGRETA. No es notificaran individualment les incorporacions per correu electrònic però tindreu una notificació a través d'EGRETA.

RESPONSABLE I CONTACTE

Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)

Correu electrònic: ajuts.agr@uab.cat