Recerca

Altres tràmits de recerca

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
Podeu consultar la Normativa d’acreditació de tasques de recerca.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'acreditació de tasques de recerca
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, el vostre curriculum vitae on identifiqui l’activitat de recerca que motiva la sol·licitud i un informe favorable dels vostres responsables orgànics i funcionals 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud, el curriculum vitae i l'informe) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió ad hoc delegada de la Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:   agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ Tramitació de l'autorització de participació en projectes i grups externs a la UAB. La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'autorització ompliu la següent  Sol·licitud de participació en Projectes Externs

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada pel Vicerectorat i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

La sol·licitud l'ha de presentar el o la coordinadora del grup.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar el reconeixement com a grup ompliu la següent  Sol·licitud pel reconeixement com a Grup de Recerca Singular de la UAB  

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió d’Investigació  i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3437
Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat