Recerca

Altres tràmits de recerca

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
Podeu consultar la Normativa d’acreditació de tasques de recerca.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

El personal d’administració i serveis que desenvolupa tasques de responsabilitat en recerca i transferència dins de l’activitat pròpia de la Universitat Autònoma de Barcelona pot sol·licitar el reconeixement d’aquesta activitat, sempre que es compleixin tots els requisits següents:

  • Gaudir d’una vinculació contractual o estatutària amb la Universitat Autònoma de Barcelona a temps complet i estar enquadrat com a personal d’administració i serveis laboral o funcionari.
  • Tenir el títol de doctor.
  • Tenir la categoria LG1 (personal laboral) o pertànyer al grup A (personal funcionari).

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Per obtenir el reconeixement es imprescindible acreditar, en els darrers 5 anys:

Pels perfils principalment de recerca:

  • Participació acreditada en almenys en 1 projecte competitiu per una durada mínima de 3 anys durant el període avaluat. Aquest requisit l'haurà de confirmar el director/a del departament o responsable amb el seu informe de suport a la presentació de la sol·licitud de reconeixement de la recerca i la transferència.
  • Ser autor/a d’almenys 3 publicacions de recerca indexades (Scopus o JCR) o 3 capítols de llibre en l’àrea de treball indexats en SPI o 1 llibre publicat en editorials reconegudes a l’àrea de treball.

Pels perfils principalment de transferència:

  • Participació acreditada en convenis de transferència amb una durada acumulada d’almenys tres anys durant el període avaluat.
  • Participació acreditada en almenys 1 projecte competitiu o ser autor/a d’almenys 2 publicacions de recerca indexadeso 2 capítols de llibre en l’àrea de treball indexats en SPI o 1 llibre publicat en editorials reconegudes a l’àrea de treball.

La Comissió considera que aquests criteris poden ser representatius de totes les àrees de recerca de la nostra universitat multidisciplinar. En cas que es detectés alguna àrea on no s’ajustessin, la Comissió podrà adaptar-los adequadament.

SOL·LICITUD

Primer. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'acreditació de tasques de recerca
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, el vostre curriculum vitae on identifiqui l’activitat de recerca que motiva la sol·licitud, en el següent format i un informe dels vostres responsables orgànics i funcionals 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud, el curriculum vitae i l'informe) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió ad hoc delegada de la Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:   agr.gestio.recursos@uab.cat 

DESCRIPCIÓ Tramitació de l'autorització de participació en projectes i grups externs a la UAB. La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'autorització ompliu la següent  Sol·licitud de participació en Projectes Externs i envieu-la a recerca.respon@uab.cat per la tramitació de la seva signatura.

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada pel Vicerectorat i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 586 8491
Correu electrònic: recerca.respon@uab.cat 

La sol·licitud l'ha de presentar el o la coordinadora del grup.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar el reconeixement com a grup ompliu la següent  Sol·licitud pel reconeixement com a Grup de Recerca Singular de la UAB  

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió d’Investigació  i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: o.tecnologica.recerca@uab.cat

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de certificats d’ajuts/convenis de recerca de la UAB, per al personal de la UAB.


SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar el certificat ompliu i envieu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
El certificat sol·licitat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic del sol·licitant, el més aviat possible. 

RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: egreta@uab.cat

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de certificats d’ajuts/convenis de recerca de la UAB, per a personal extern a la UAB.

SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar el certificat ompliu i envieu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
El certificat sol·licitat s’enviarà a l’adreça de correu electrònic del sol·licitant, el més aviat possible.

RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: egreta@uab.cat