Avaluació única

Avaluació única Facultat de Biociències

L’avaluació en els estudis de la UAB és un procés continuat (art. 259.2 de la Normativa de la UAB aplicable als estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudi regulats pel RD 822/2021) dins el període lectiu fixat per impartir l’assignatura, d’acord amb la seqüenciació del pla d’estudis i el calendari acadèmic de la UAB. L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. No obstant això, l’alumnat pot sol·licitar una avaluació única en els termes previstos a l’article 265.

A la guia docent del curs 2023-2024 de cada assignatura es troba la informació sobre cada una d'aquestes dues modalitats. Aquesta informació es podrà consultar a partir del mes de juliol de 2023 previ a la matrícula.

 

Llistat d’assignatures que ofereixen la possibilitat d’Avaluació única:

Troba en aquest document el llistat d'assignatures de grau i màster amb avaluació única per al curs 2024/2025.

 

Termini de sol·licitud:

  • Primer termini -> Del 4 al 22 de setembre de 2023 (Sol·licitud d’avaluació única per a assignatures, tant de 1r com de 2n semestre i anual).
  • Segon termini -> Del 12 al 20 de febrer de 2024 (Sol·licitud d’avaluació única exclusivament per a assignatures del 2n semestre).

RECOMANACIONS:

  • Atès que la  sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, seria aconsellable que la sol·licitud d’avaluació única es fes en el període d’inici de la docència de cada semestre corresponent.
  • Atès que el període de modificació de matrícula està obert fins al 20 de setembre de 2023 (1r període) i fins al 18 de febrer (2n període), es recomana als alumnes que tinguin previst modificar assignatures, no sol·licitin l'avaluació única fins haver completat la modificació)

 

 

Procediment de sol·licitud:

Accedeix a la sol·licitud de l'avaluació única.

Accedeix a la sol·licitud de l'avaluació única per assignatures del 2n semestre.

Procediment de resolució:

 

Més informació: