Expedició del títol

Expedició del títol

Autosol·licitud de títols

Pots fer la sol·licitud del títol a la Gestió Acadèmica o des de qualsevol ordinador, connectant-te a l'adreça: http://sia.uab.cat.

En aquest document trobaràs la informació sobre el procediment a seguir per fer l'autosol·licitud del títol.

Sol·licitud

L'has de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on has cursat els estudis.
Si t'informen que no compleixes els requisits per obtenir el títol, tens 10 dies per a presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

Documentació
  • DNI, NIE o passaport vigents
  • Documentació acreditativa de gratuïtat o bonificació vigent en el moment d’efectuar la sol·licitud del títol (família nombrosa, discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, i resta de supòsits reconeguts al Decret vigent pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya).

En el cas que la documentació no es pugui interoperar, caldrà presentar original o bé còpia autèntica. En el cas del passaport sempre caldrà disposar de còpia compulsada o autèntica atès que aquest document no es pot interoperar.

Legalització del títol

Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. En el cas que el títol sigui recollit amb poders notarials i no estigui signat per l'interessat, has de tenir en compte que no podrà ser legalitzat. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.

  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
  • En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.
Legalització del CST electrònic

Un cop rebis el Certificat Substitutori del Títol per correu electrònic pots iniciar els tràmits de legalització. Tingues en compte que cal que el facis arribar per correu electrònic a l’adreça legalizaciones.cat@correo.gob.es, prèviament al dia de la cita concertada, per tal que puguin verificar l’autenticitat del document.

Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes (Curs 2023-2024)