Reconeixement d’experiència laboral i professional

Reconeixement d’experiència laboral i professional

Requisits

Que l’experiència laboral i professional estigui relacionada amb les competències inherents al Grau.

 Disposar d’un informe favorable del coordinador/a de pràctiques, en el qual es valori:

  • La certificació de vida laboral de la persona interessada
  • L’acreditació de l’empresa que descrigui les tasques dutes a terme
  • La memòria justificativa de l’empresa en la qual s’exposin les competències assolides

Si tens experiència laboral que estigui relacionada amb les competències inherents al Grau que estàs cursant, pots sol·licitar el reconeixement de l’experiència laboral i professional per a l’assignatura de Pràctiques externes del teu Grau.

El reconeixement implica que la UAB accepta l’experiència laboral i permet incorporar els crèdits reconeguts a l’expedient acadèmic, perquè tinguin la consideració de formació superada.

Si la sol·licitud de reconeixement d’experiència laboral i professional s'accepta, s'incorpora al nou expedient acadèmic amb la qualificació d’Apte, quan es duu a terme el pagament del preu del reconeixement de crèdits (que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Una vegada incorporats els crèdits, no s'hi pot renunciar.

 

Presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu, i adreçar-la al deganat o direcció del centre en què se t'ha admès per cursar els nous estudis. Aquesta sol·licitud es lliura a la gestió acadèmica del centre, acompanyada de la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud (Sol·licitud de “Reconeixement i/o transferència de crèdits)
  • Comprovant original del pagament del preu públic.
  • Certificació de vida laboral
  • Acreditació de l’empresa que descrigui les tasques dutes a terme
  • Memòria justificativa de l’empresa en la qual s’exposin les competències assolides